Γνωστοποίηση λειτουργίας των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeb252e7b-5234-4a27-a518-db3fe318437e 322608 Notification of the operation of repair and maintenance workshops for cars, motorcycles and mopeds

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

20

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (άρθρο 165 του ν. 4442/2016), τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο των συνεργείων, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της. Επίσης, αφορά στη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας με τίτλο: Γνωστοποίηση Λειτουργίας (άρθρου 167 ν. 4442/2016 (Α΄ 230)) Συνεργείου Συντήρησης ή Επισκευής Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών, Μοτοποδηλάτων και Συνήθων ή Βαρέων Οχημάτων.

Σημειώσεις

Η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας συνεργείου συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της υπ’ αρ. πρωτ. 314766 (ΦΕΚ Β 5272/12.11.2021) υπουργικής απόφασης. Το ίδιο υπόδειγμα αφορά και τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής της αρχικής για τη λειτουργία του συνεργείου, όπως μεταβολή στοιχείων, μεταβολή φορέα, μεταβολή τόπου δραστηριότητας κ.λπ. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας του Συνεργείου οφείλει να τηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 4, της υπ. αρ. πρωτ. 314766/2021 (ΦΕΚ 5272 Β), μαζί με τα αποδεικτικά υποβολής όλων των γνωστοποιήσεων λειτουργίας της εγκατάστασης, στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή
    
    Σύμφωνα με το άρθρο 170 (παρ. 3) του ν. 4442/2016, "Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)".

    NACE

    • 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
    • 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική). Η σύσταση επιχείρησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: www.gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας γνωστοποίησης να είναι κάτοχος κωδικών myAADE

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Συνεργείων Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (χωροθέτηση, εγκαταστάσεις, κτίριο, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήμανση, κ.λπ.), όπως καθορίζονται στο π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), στο ν. 3710/2008 (Α 216) και στο ν. 1575/1985 (Α 207), προκειμένου για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Συγκέντρωση και τήρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Συνεργείων, σύμφωνα με το άρθρο 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766 /2021 (ΦΕΚ Β 5272) κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.). Στην περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων ή αλλαγής φορέα ή τόπου άσκησης δραστηριότητας, πρέπει να τηρείται στην επιχείρηση το σχετικό αρχείο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφα, τόσο της μεταβολής γνωστοποίησης, όσο και άλλων γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της τρέχουσας μεταβολής.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Ο φορέας του Συνεργείου προμηθεύεται το απαιτούμενο παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο και καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο του παραβόλου, πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Άρθρο 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές Ο φορέας του Συνεργείου προμηθεύεται το απαιτούμενο παράβολο και στην περίπτωση υποβολής της γνωστοποίησης μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης μεταβολής και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην της μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Άρθρο 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021(ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Ναι Ναι

      • 1 Γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων. 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0259-0295

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του Συνεργείου Φορολογικά πιστοποιητικά

       Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του Συνεργείου

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του συνεργείου, απαιτείται πριν την υποβολή γνωστοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 2 Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην περίπτωση νέου εκμεταλλευτή, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του Συνεργείου Φορολογικά πιστοποιητικά

       Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην περίπτωση νέου εκμεταλλευτή, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του Συνεργείου

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής, που αφορά στο φορέα δραστηριότητας και μόνο, απαιτείται εκ νέου η εκτύπωση, πριν την υποβολή γνωστοποίησης, της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του συνεργείου (παρ. 1, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7140

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8, του άρθρου 107 του ν. 4495/2017. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8, του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α. : Α. στη Βεβαίωση αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι, ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34) και του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως συνεργείο συντήρησης και επισκευής, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Β. η βεβαίωση συνοδεύεται από τα αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί πολεοδομικής νομιμότητας, καθώς και τα αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του συνεργείου, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 1, της υπ. αρ. πρωτ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας τηρείται στο χώρο του συνεργείου, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 16085 Φ. 700.1/2009 (Β` 770) κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρο 49 του ν. 4442/2016.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητα, στην περίπτωση που το συνεργείο βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητα, στην περίπτωση που το συνεργείο βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., στην περίπτωση που το συνεργείο βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία συνεργείου. Ελλείψει κανονισμού, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα δραστηριότητας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα δραστηριότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., ο φορέας δραστηριότητας, με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, δηλώνει ότι : «Δεν υπάγομαι στις στερήσεις του άρθρου 53 του ν. 3421/2005 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου, όπου απαιτείται. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου, όπου απαιτείται.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τις εκτός σχεδίου περιοχές επί εθνικού δικτύου ή έγκριση εισόδου-εξόδου για τις εκτός σχεδίου περιοχές και τις εκτός ορίων οικισμών επί επαρχιακών και δημοτικών - κοινοτικών οδών ανάλογα με την περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδο έξοδο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδο έξοδο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος της εγκατάστασης, υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Τεχνική Έκθεση, του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, περιγράφεται η διάταξη του συνεργείου ανάλογα το είδος του, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό της περιοχής και κατόψεις των χώρων. Στις κατόψεις αποτυπώνονται όλα τα επίπεδα του κτιρίου με τα στοιχεία και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγηση τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας, κ.λπ.) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 10 Βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού ότι η δραστηριότητα του Σταθμού είναι σύμφωνη με κείμενες διατάξεις. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού ότι η δραστηριότητα του Σταθμού είναι σύμφωνη με κείμενες διατάξεις.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι, η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 78/1988 (Α` 34) και τα κατά περίπτωση διατάγματα. Όπου στα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Δήλωση

       Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α. απαιτείται Απόφαση της αρμόδιας Αρχής για την Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ` αρ. 52891/2013 (Β` 2446) κοινή υπουργική απόφαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 12 Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου (παρ. 10, άρθ. 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.). Βεβαίωση

       Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου (παρ. 10, άρθ. 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4.α, του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 και ισχύει, καθώς και τους τεχνίτες ψηφιακών ταχογράφων της παρ. 1.β, του άρθρου 14 του ν. 3534/2007.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 Υπεύθυνη δήλωση από τεχνίτη/ες περί μη επίβλεψης εργασιών σε άλλο συνεργείο (παρ. 11, άρθ. 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση από τεχνίτη/ες περί μη επίβλεψης εργασιών σε άλλο συνεργείο (παρ. 11, άρθ. 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του τεχνίτη/ τεχνιτών υπευθύνου/υπευθύνων του συνεργείου με το εξής περιεχόμενο: «Δεν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στον Δήμο .................................., οδός ....................................»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 15 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., στη περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., στη περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου, πριν την υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης μεταβολής και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας (παρ. 12, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.). Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α., "Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 14

       Ναι 3385

      • 16 Συνεργεία - Φανοποιεία. Μελέτη αρμόδιου μηχανικού για θόρυβο. Μελέτη

       Συνεργεία - Φανοποιεία. Μελέτη αρμόδιου μηχανικού για θόρυβο.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τα φανοποιεία απαιτείται επιπρόσθετα μελέτη του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία α) καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, β) προσδιορίζεται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και αναγράφονται αναλυτικά τα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293), καθώς και οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Άρθρο 4 (παρ. 13) της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 17 Συνεργεία - Βαφεία. Μελέτη αντιρρύπανσης αρμόδιου μηχανικού αποκλειστικά για τα Βαφεία. Μελέτη

       Συνεργεία - Βαφεία. Μελέτη αντιρρύπανσης αρμόδιου μηχανικού αποκλειστικά για τα Βαφεία.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα βαφεία απαιτείται επιπρόσθετα και μελέτη αντιρρύπανσης, σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 18 Συνεργεία - Φανοποιεία - Βαφεία. Βεβαίωση σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου-βαφείου. Βεβαίωση

       Συνεργεία - Φανοποιεία - Βαφεία. Βεβαίωση σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου-βαφείου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τα συνεργεία αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου-βαφείου του υπευθύνου τεχνίτη του συνεργείου από πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης, σύμφωνα με το εδάφιο (ζ) του άρθρου 2 της υπ` αρ. 19197/1483/1997 (Β` 743) υπουργικής απόφασης. Άρθρο 4 (παρ. 14) της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 19 Συνεργεία Ταχογράφου. Έγκριση του συνεργείου από αρμόδια Αρχή, για εργασίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό ταχογράφο. Άρθρο 4 (παρ. 15) της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α. Έγκριση

       Συνεργεία Ταχογράφου. Έγκριση του συνεργείου από αρμόδια Αρχή, για εργασίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό ταχογράφο. Άρθρο 4 (παρ. 15) της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τα συνεργεία ταχογράφου, της υπ αρ. οικ. 149519/2023 (Β` 3175) κ.υ.α., και προκειμένου για εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τον ψηφιακό ταχογράφο, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Η Έγκριση εκδίδεται μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 20 Συνεργεία με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Έγκριση συνεργείου για έκδοση Κ.Ε.Κ.. Άρθρο 4 (παρ. 16) της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α. Έγκριση

       Συνεργεία με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Έγκριση συνεργείου για έκδοση Κ.Ε.Κ.. Άρθρο 4 (παρ. 16) της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τα συνεργεία που επιθυμούν να χορηγούν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σε βενζινοκίνητα ή και πετρελαιοκίνητα οχήματα, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 της υπ αρ. 103079/3712/1992 (Β΄ 710). Η έγκριση αυτή έχει διάρκεια τρία (3) έτη και ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 21 Μετά τη Γνωστοποίηση : Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και κατάθεση Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ` αρ. 52891/2013 (Β` 2446) κοινή υπουργική απόφαση. Αποδεικτικό

       Μετά τη Γνωστοποίηση : Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και κατάθεση Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ` αρ. 52891/2013 (Β` 2446) κοινή υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), του φορέα της δραστηριότητας, καθώς και αντίγραφα κατάθεσης των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας. Άρθρο 4, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 22 Μετά τη Γνωστοποίηση: Βεβαίωση καταχώρησης των σχετικών πεδίων του Ψηφιακού Μητρώου του Υπ.Υ.Με.. Βεβαίωση

       Μετά τη Γνωστοποίηση: Βεβαίωση καταχώρησης των σχετικών πεδίων του Ψηφιακού Μητρώου του Υπ.Υ.Με..

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την υποβολή γνωστοποίησης, ο φορέας υποχρεούται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, να τηρεί στο χώρο του συνεργείου τη Βεβαίωση Καταχώρησης του συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη αυτού στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με την υπ αρ. 59388/940/2020 (Β` 5407).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 165-172 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Στα άρθρα 165 έως 172 του εν λόγω νόμου, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 9 τον νόμου 4796/2021 (ΦΕΚ 63 Α), προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης για τη λειτουργεία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και η διαδικασία της μεταβολής γνωστοποίησης και αλλαγής φορέα δραστηριότητας των εν λόγω συνεργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • Προεδρικό Διάταγμα 78 1988 34 Α

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών. Τροποποιήθηκε με τα π.δ. 38/1996 (Α΄ 26) και 416/1991 (Α΄ 152).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100078

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314766 2021 5272 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α 34) και του ν. 3710/2008 (Α 216). Η απόφαση αυτή, με το άρθρο 10, κατήργησε την υπ αρ. πρ. 81590/1446/Φ.4.2/2015 (ΦΕΚ 3002 Β) απόφαση, αναφορικά με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων της παρούσας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205272

      • Εγκύκλιος 13929/929 2014

       Περιγραφή Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011, όπως ισχύει. Αφορά την προηγούμενη διαδικασία Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας των Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A51-%CE%95%CE%9E%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ ΒΙΚ51-ΕΞΝ

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 165 2014

       Περιγραφή Για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0165-20200820&qid=1631982645746&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 329369 2023 6458 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206458

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας γνωστοποίησης


       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας ή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η υποβολή οποιασδήποτε γνωστοποίησης γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής στοιχείων κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας συνεργείου από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη γνωστοποίησης μεταβολής δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη γνωστοποίησης μεταβολής φορέα εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης αλλαγής φορέα δραστηριότητας προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση γνωστοποίησης για μεταβολή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας από τον φορέα δραστηριότητας προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας, ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3, της υπ’ αρ. πρ. 314766/2021 (ΦΕΚ Β 5272) κ.υ.α.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή Ε.Ψ.Π.

       Σημειώσεις Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση. Αφορά όλες τις γνωστοποιήσεις για έναρξη λειτουργίας ή μεταβολή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής φορέα και της μεταβολής τόπου δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση Γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή στις οικίες ελεγκτικές Υπηρεσίες

       Σημειώσεις Η αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε γνωστοποίηση αμελλητί, και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας και στην οικεία Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.