Κατ' εξαίρεση Διορισμός Συγγενών των Τραυματισθέντων/Θανόντων Αστυνομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17909db2-624a-4db9-a5f2-4d778ce17707 909090

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 1339/1983, όπως ισχύει: σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τραυματισμού αστυνομικού, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεώς του, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τα προσόντα του, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρο 4 έως 10 του ν.3528/2007). Αν οι κατά τα ανωτέρω αποβιούντες ή καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή μία αδελφή ή έναν αδελφό αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο υπάλληλος που διορίσθηκε εισάγεται στο εσωτερικό Μητρώο Πολιτικών Υπαλλήλων του Φορέα. Λαμβάνει αριθμό Γενικού Μητρώου και ακολούθως εγγράφεται και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου.

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που περιγράφεται το περιστατικό, αναφέρεται η ημερομηνία αυτού, τα ταυτοποιητικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και η διάταξη στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί προκειμένου να διορισθεί.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άρθρο 4 - Νόμος 2690/1999 - Προθεσμίες Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη ΔιοίκησηΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατ Εξαίρεση Διορισμός Συγγενών Τραυματισθέντων/Θανόντων Αστυνομικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Αίτηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Πρέπει να υποβληθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από το συμβάν ή αν ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο του συμβάντος ήταν ανήλικος, από τότε που απέκτησε τις προϋποθέσεις για διορισμό σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αίτημα για διενέργεια ΕΔΕ προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες για το συμβάν.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κωλύματα διορισμού των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Εάν πρόκειται για διορισμό υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ, ΠΕ απαιτείται απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης. Αποδεικτικό σπουδών

       Εάν πρόκειται για διορισμό υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ, ΠΕ απαιτείται απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ή χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Εφόσον μετά την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών προκύπτουν νέα στοιχεία, ο Δήμος οφείλει να προβαίνει στην ανάκλησή του αρχικά εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και στην έκδοση νέου, το οποίο τελεί σε συμφωνία με τα επίσημα στοιχεία. Σε περίπτωση που εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών για αποβιώσαντα, αυτό τηρείται στο φάκελο του αποβιώσαντα και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής εκδόσεώς του ζητηθεί εκ νέου, καθώς το περιεχόμενό του δεν είναι επιδεκτικό μεταβολής. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ή χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Εφόσον μετά την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών προκύπτουν νέα στοιχεία, ο Δήμος οφείλει να προβαίνει στην ανάκλησή του αρχικά εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και στην έκδοση νέου, το οποίο τελεί σε συμφωνία με τα επίσημα στοιχεία. Σε περίπτωση που εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών για αποβιώσαντα, αυτό τηρείται στο φάκελο του αποβιώσαντα και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής εκδόσεώς του ζητηθεί εκ νέου, καθώς το περιεχόμενό του δεν είναι επιδεκτικό μεταβολής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 4 Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρώτο όνομα στο λογαριασμό πρέπει να είναι ο υποψήφιος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας ή αντίγραφο Ε1 του αιτούντος Φορολογικό παραστατικό

       Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας ή αντίγραφο Ε1 του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να ταυτοποιηθεί το ΑΦΜ του υποψηφίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αρθ.35 ν.3528/2007) με θεώρηση υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αρθ.35 ν.3528/2007) με θεώρηση υπογραφής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (αρθ.9 ν.3528/2007)με θεώρηση υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (αρθ.9 ν.3528/2007)με θεώρηση υπογραφής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του με θεώρηση υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του με θεώρηση υπογραφής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Γνωματεύσεις α. Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β. Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε Ιδιωτών παρ.2 αρθ. 7 ν.3528/2007, όπως ισχύει Γνωμάτευση

       Γνωματεύσεις α. Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β. Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε Ιδιωτών παρ.2 αρθ. 7 ν.3528/2007, όπως ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 11 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • 12 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 13 Εφόσον πρόκειται για τραυματισμό αστυνομικού, απαιτείται απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του (πρέπει να είναι από 67% και πάνω) Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Εφόσον πρόκειται για τραυματισμό αστυνομικού, απαιτείται απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του (πρέπει να είναι από 67% και πάνω)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 14 Λόγω των κωλυμάτων διορισμού του ν.3528/2007 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Λόγω των κωλυμάτων διορισμού του ν.3528/2007

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 15 Υπεύθυνες δηλώσεις συγγενών περί παραίτησής τους από το δικαίωμά τους για διορισμό Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις συγγενών περί παραίτησής τους από το δικαίωμά τους για διορισμό

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 7 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 4

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Νόμος 4-10 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Για τα κωλύματα διορισμού στο δημόσιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/epikairopoiimenos-kodikas-ypallilon-dimosioy-n-p-d-d/

      • 1 Αίτηση για διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αίτηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Πρέπει να υποβληθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από το τότε που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Αν ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο του συμβάντος ήταν ανήλικος, η προθεσμία εκκινεί από τότε που απέκτησε τις προϋποθέσεις για διορισμό σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση για διορισμό προς απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν η αίτηση δεν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη.

       Ναι Ναι


      • 3 Αίτημα για λήψη πορίσματος ΕΔΕ που διενεργήθηκε για το συμβάν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο θάνατος/τραυματισμός, βάσει πορίσματος, επήλθε εν ώρα Υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τότε συνεχίζει η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 4 Αίτημα για λήψη πορίσματος ΕΔΕ που διενεργήθηκε για το συμβάν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν από το πόρισμα προκύπτει ότι ο θάνατος/τραυματισμός δεν επήλθε εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής τότε η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη

       Όχι Όχι


      • 5 Προσδιορισμός ποσοστού αναπηρίας - Αναπηρία 67% και άνω

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση τραυματισμού προσκομίζεται από τον αιτούντα γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του τραυματισθέντος, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω και επιπλέον να προκύπτει αιτιώδης συνάφεια με τον τραυματισμό.

       Ναι Όχι


      • 6 Προσδιορισμός ποσοστού αναπηρίας - Αναπηρία κάτω του 67%

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας του τραυματισθέντος προσδιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 67% ή δεν προκύπτει η αιτιώδης συνάφεια με τον τραυματισμό, η διαδικασία σταματά και η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο βήμα αυτό γίνεται έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών βάσει του άρθ. 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014

       Όχι Όχι


      • 8 Αίτημα για χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό αίτημα (αυτεπαγγέλτως) για χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από Αρμόδια Εισαγγελία.

       Όχι Όχι


      • 9 Αίτημα προς τον ενδιαφερόμενο για επιπλέον δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία καλεί τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως γνωματεύσεις ιατρών για την υγεία του, υπεύθυνες δηλώσεις συγγενών περί παραίτησής τους από το δικαίωμά τους για διορισμό, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ.

       Όχι Όχι


      • 10 Αίτημα για έκδοση απόφασης κατανομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης κατανομής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4057/2012.

       Όχι Όχι


      • 11 Απόφαση διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το βήμα αυτό εκκινεί, αφού εκδοθεί η απόφαση κατανομής και συγκεντρωθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος ή αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

       Όχι Όχι


      • 12 Αίτημα για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μισθοδοσίας.

       Σημειώσεις Μετά τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων του αιτούντος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ), ώστε να λάβει η Υπηρεσία την απαραίτητη βεβαίωση πρόσληψης με τους αριθμούς Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και Βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 14 Σύνταξη περίληψης σχεδίου απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται και υπογράφεται περίληψη του σχεδίου της υπουργικής απόφασης προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή περίληψης απόφασης διορισμού στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το ηλεκτρονικό αρχείο της περίληψης υπογράφεται ψηφιακά (ERMIS) και αποστέλλεται μέσω υπηρεσιακού email στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 16 Ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης διορισμού σε ΦΕΚ, υποβάλλεται ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση του/της νεοδιοριζόμενου/-ης σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη απόφασης τοποθέτησης μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συντάσσεται και υπογράφεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου (βάσει απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων) σχετικά με την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου/-ης.

       Όχι Όχι


      • 18 Ανακοίνωση διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο ανακοίνωσης του διορισμού προς τον/την αιτούντα/-σα με το οποίο ενημερώνεται για τη δημοσίευση της πράξης διορισμού σε ΦΕΚ, για την τοποθέτησή του/της σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη προθεσμία εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 19 Καταχώριση νεοδιορισθέντος μετά την ορκωμοσία του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του/της νεοδιορισθέντος/-σείσας σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας καθώς και στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.