Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση639411ae-2685-4ed6-b690-d9c7f745de92 661880

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 +
  (5)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους. Ο πολίτης προσέρχεται στον οικείο δήμο για να αιτηθεί το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας σε άλλον δήμο από αυτόν που ανήκει. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο τέλεσης του γάμου καθώς και η πιστοποίηση της λύσης αυτού, με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) και Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας σε άλλον δήμο από αυτόν που ανήκει γίνεται αν κάποιος από τους συζύγους κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον δήμο αυτό.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση πολίτη


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άνοιγμα μερίδας λόγω μεταδημότευσης διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

       Επίσημος τίτλος

       Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Εκλογικοί Κατάλογοι
       ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,


       • 1 Ταυτοπροσωπίας Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.


        Όχι Όχι

       • 2 Οικογενειακές Ο αιτών/η αιτούσα θα πρέπει να είναι διαζευγμένος/η.


        Όχι Όχι

       • 3 Οικογενειακές Ο αιτών/η αιτούσα θα πρέπει να τελεί εν χηρεία.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών θα πρέπει να έχει διετή διαμονή στο Δήμο ή Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.


        Όχι Όχι

       • 1 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την πλέον των 2 ετών διαμονή στη διεύθυνση που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος από το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. αρ. 279 N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στον Δήμο ή Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει ο αιτών/η αιτούσα

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9347

       • 3 Φωτοτυπία των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1 ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Φωτοτυπία των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1 ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στον Δήμο ή Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει ο αιτών/η αιτούσα

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9347

       • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στον Δήμο/Κοινότητα υποδοχής Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στον Δήμο/Κοινότητα υποδοχής

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

        Σημειώσεις: Η Ληξιαρχική πράξη γάμου πρέπει να έχει καταχωρημένο το διαζύγιο, ώστε να προκύπτει η λύση του γάμου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

        Όχι 9665

       • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου από όπου προκύπτει η ιδιότητα της χηρείας για τον/την σύζυγο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι 1701

       • 7 Πιστοποιητικό γέννησης των ανήλικων τέκνων Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

        Πιστοποιητικό γέννησης των ανήλικων τέκνων Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

        Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό γέννησης των ανήλικων τέκνων για μεταδημότευση μπορεί να το αιτηθεί οποιοσδήποτε από τους συζύγους, ασχέτως αν έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκων ή όχι βάσει δικαστικής απόφασης. Η δημοτικότητα όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3463/2006 δεν συνυφαίνεται με την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9439

       • Νόμος 14 3463 2006 114 Α

        Περιγραφή Στο άρθρο 14 περιγράφεται η δυνατότητα κάθε Έλληνας πολίτης να έχει δημοτικότητα σε έναν μόνο Δήμο ή μια μόνο Κοινότητα, ενώ στο άρθρο 15, παρ.7 ορίζεται η προϋπόθεση της διετίας, και ο τρόπος απόδειξής της, προκειμένου να γίνει κάποιος δημότης σε Δήμο ή Κοινότητα

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

       • Προεδρικό Διάταγμα Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

        Περιγραφή Κώδικας Δημοτολογίων Π.Δ. 497/1991

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

       • Εγκύκλιος 69603/ Σ: 16725 2021

        Περιγραφή Περί δημοτικότητας και επιμέλειας: αποσαφηνίζεται ότι η δημοτικότητα και η επιμέλεια είναι δύο διαφορετικές διακριτές έννοιες και συνεπώς δεν σημαίνει ότι τα τέκνα θα μεταφερθούν στην μερίδα του γονέα που αποφασίστηκε στο διαζύγιο ότι θα έχει την επιμέλειά τους

        Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/09/eggr16725-23092021.pdf

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο πολίτης στην αίτηση, καθώς και την επάρκεια των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/η

        Όχι Όχι


       • 3 Ελλιπή δικαιολογητικά


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης, ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνει την υπόθεση.

        Ναι Ναι


       • 4 Πλήρη και ορθά δικαιολογητικά


        Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως είναι ορθά και πλήρη, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά στη διαδικασία της μεταδημότευσης

        Ναι Όχι


       • 5 Απόφαση Δημάρχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται σχετική πράξη του Δημάρχου.

        Όχι Όχι


       • 6 Καταχώριση στο μητρώο πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου καταχωρεί τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών

        Όχι Όχι


       • 7 Κοινοποίηση απόφασης μεταδημότευσης στον προηγούμενο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη του Δημάρχου μέσω του Μητρώου Πολιτών στο Δήμο από τον οποίο ο πολίτης πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγραφή του

        Όχι Όχι


       • 8 Ενημέρωση πολίτη για την ολοκλήρωση της μεταδημότευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο πολίτης παραλαμβάνει τη βεβαίωση μεταδημότευσης/ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο/Κοινότητα υποδοχής

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.