Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση639411ae-2685-4ed6-b690-d9c7f745de92 661880

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους. Μεταδημότευση μπορεί να γίνει αν ο/η ενδιαφερόμενος/η κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον δήμο που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

16/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους.

Σημειώσεις

Τα ενήλικα μέλη της οικογένειας που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν καταθέτουν ξεχωριστή αίτηση ο/η καθένας/μία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άνοιγμα μερίδας λόγω μεταδημότευσης διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

      Επίσημος τίτλος

      Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο/Η αιτών/ούσα να έχει κανονική εγγραφή σε ισχύον δημοτολόγιο. Η διαδικασία της μεταδημότευσης αφορά μόνο σε ημεδαπούς οι οποίοι απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα από γέννηση και σε αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/Η αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει διετή διαμονή στο Δήμο ή Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Ο αιτών/η αιτούσα θα πρέπει να είναι διαζευγμένος/η, ή να τελεί εν χηρεία.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Προκείμενου να μεταβληθεί η δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων απαιτείται να μεταβληθεί η δημοτικότητα των γονέων τους, όπου σύμφωνα τις διατάξεις δίνεται το δικαίωμα στους γονείς ανηλίκων τέκνων, εφόσον ο ένας μεταδημοτεύσει, αυτοί να επαναπροσδιορίσουν την δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους με αμετάκλητη δήλωσή τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα, που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα του, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους. Προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος συμφώνου συμβίωσης και υφίστατο πριν τη μεταδημότευση ενός εκ των γονέων κοινή δημοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν ευρίσκονται εγγεγραμμένα σε αυτή διατηρούν τη δημοτικότητα τους (άρθρο 8 του Π.Δ. 497/1991, όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • 2 Αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης διετούς μόνιμης κατοικίας του δήμου. Εάν, αιτιολογημένα, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον δήμο, από τον ενδιαφερόμενο/η με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (όπως λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Η υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9347

      • 3 Δήλωση των γονέων περί επαναπροσδιορισμού της δημοτικότητας των ανηλίκων τέκνων, εφόσον ο ένας επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, σε περίπτωση διαζυγίου, είτε κατ’ αντιδικία είτε συναινετικού. Δήλωση

       Δήλωση των γονέων περί επαναπροσδιορισμού της δημοτικότητας των ανηλίκων τέκνων, εφόσον ο ένας επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, σε περίπτωση διαζυγίου, είτε κατ’ αντιδικία είτε συναινετικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκείμενου να μεταβληθεί η δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων απαιτείται να μεταβληθεί η δημοτικότητα των γονέων τους, όπου σύμφωνα τις διατάξεις δίνεται το δικαίωμα στους γονείς ανηλίκων τέκνων, εφόσον ο ένας μεταδημοτεύσει, αυτοί να επαναπροσδιορίσουν την δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9429

      • 4 Δικαστική Απόφαση που αφορά την επιμέλεια των τέκνων, προκειμένου αυτά να εγγραφούν στα δημοτολόγια εκείνου που έχει την επιμέλεια. Απόφαση

       Δικαστική Απόφαση που αφορά την επιμέλεια των τέκνων, προκειμένου αυτά να εγγραφούν στα δημοτολόγια εκείνου που έχει την επιμέλεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν οι γονείς βρίσκονται σε αντιδικία για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, διάταξη η οποία δεν ορίζει ότι προαπαιτείται η λύση του γάμου των γονέων (διαζύγιο) προκειμένου να ισχύσει, αλλά διαλαμβάνει την αντιδικία αυτών, ως προς την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους. Η διάταξη - η οποία δεν έχει καταργηθεί ούτε τροποποιηθεί - υπολαμβάνει ότι υφίσταται διαφωνία των γονέων, η οποία διαφωνία δεν δύναται να επιλυθεί διαφορετικά, γι’ αυτό και για την προστασία των ανηλίκων αποφασίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1512 του Α.Κ., οπού κινείται ενώπιον του Πρωτοδικείου η ειδική διαδικασία που αφορά στην επιμέλεια των τέκνων όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δυνάμει της οποίας εκδίδεται απόφαση/εκτελεστός τίτλος και ενδέχεται στο διατακτικό της να διατάσσεται ρητά η δημοτολογική τακτοποίηση των τέκνων στην μερίδα εκείνου στον οποίο δικαστικά πλέον ανατίθεται η επιμέλεια, με δεδομένο ωστόσο και ότι και οι δύο γονείς έχουν κανονική εγγραφή σε ισχύοντα Δημοτολόγια, άλλως η διαταγή δεν θα είχε αντίκρισμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση περί μη τέλεσης γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού ή συμφώνου συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη τέλεσης γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού ή συμφώνου συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 7 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου διατηρείται η οικογενειακή μερίδα. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος/η, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) να το εκδώσει ψηφιακά μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών taxisnet. Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί μέσω της Ε.Ψ.Π., τόσο κατά τη συναλλαγή των διοικούμενων με τους φορείς του δημόσιου τομέα όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, αρκεί η επίκληση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, καθώς με τη χρήση αυτού γίνεται από τον λήπτη η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την Ε.Ψ.Π. (αρ. 27, παρ.4,5 του ν.4727/2020, όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Εγκύκλιος 69603/ Σ: 16725 2021

       Περιγραφή Περί δημοτικότητας και επιμέλειας: αποσαφηνίζεται ότι η δημοτικότητα και η επιμέλεια είναι δύο διαφορετικές διακριτές έννοιες και συνεπώς δεν σημαίνει ότι τα τέκνα θα μεταφερθούν στην μερίδα του γονέα που αποφασίστηκε στο διαζύγιο ότι θα έχει την επιμέλειά τους

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/09/eggr16725-23092021.pdf

      • Νόμος 14, 15, 17 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Άρθρο 14 : Δημοτικότητα. Άρθρο 15 : Κτήση δημοτικότητας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 56 παρ.3 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150100181) και με το άρθρο 11 του ν.4625/19 (ΦΕΚ 139 Α/31-8-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100139). Άρθρο 17 : Απώλεια της δημοτικότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Απόφαση Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13190 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις υπαριθμ. : 1) ΔΙΑΔΠ/Α1/16959/02 (ΦΕΚ Β 1189/12-9-02, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20020201189), 2) ΔΙΑΔΠ/Ε/13767/03 (ΦΕΚ Β 1004/22-7-03, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030201004) και 3) ΔΙΑΔΠ/Ε/6984/06 (ΦΕΚ 480 Β/18-4-2006, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060200480) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο " Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίσθηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν. 1084/1980. Άρθρο 8 : Μεταδημότευση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 56 παρ.3 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150100181)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Απόφαση Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 2006 1309 Β

       Περιγραφή Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201309

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο πολίτης στην αίτηση, καθώς και την επάρκεια των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/η

       Όχι Όχι


      • 3 Ελλιπή δικαιολογητικά


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης, ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνει την υπόθεση.

       Ναι Ναι


      • 4 Πλήρη και ορθά δικαιολογητικά


       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως είναι ορθά και πλήρη, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά στη διαδικασία της μεταδημότευσης

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική πράξη του Δημάρχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώριση στο μητρώο πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου καταχωρεί τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση απόφασης μεταδημότευσης στον προηγούμενο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη του Δημάρχου μέσω του Μητρώου Πολιτών στο Δήμο από τον οποίο ο πολίτης πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγραφή του

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση πολίτη για την ολοκλήρωση της μεταδημότευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης παραλαμβάνει τη βεβαίωση μεταδημότευσης/ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο/Κοινότητα υποδοχής

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.