Ρύθμιση οφειλών μέσω Κώδικα Δεοντολογίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση664773a1-6bdc-4582-af1c-5492be277310 664773

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 47

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών, βάσει της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας Δανειοληπτών και απευθύνεται σε δανειολήπτες ή εγγυητές οφειλών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχόμενους, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές, που έχουν Δανειακές Συμβάσεις για τα ακόλουθα προϊόντα:

• Καταναλωτικά δάνεια • Στεγαστικά δάνεια • Πιστωτικές κάρτες • Δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών • Δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Επίσης αφορά απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που υπερβαίνουν: • Το ποσό των 1.000€, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων. • Το ποσό των 5.000€, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το πιστωτικό ίδρυμα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Aίτηση για ρύθμιση οφειλών βάση της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας δανειοληπτών.

Σημειώσεις

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους απευθείας (διμερώς) με τους ιδιώτες θεσμικούς πιστωτές. Θα πρέπει να υποβληθεί διακριτή αίτηση ανά χαρτοφυλάκιο εκάστοτε χρηματοδοτικού φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων (Δ.Ε.Ε)
    
    Ένας οφειλέτης που έχει κατηγοριοποιηθεί ως μη συνεργάσιμος, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη Δ.Ε.Ε. για να υποβάλει ένσταση επί της διαδικασίας που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμο. Η προσφυγή μπορεί να γίνεται μία φορά κάθε φορά εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) και υποβάλλεται απευθείας στο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξωσυστημικά. Η εξέταση και το αποτέλεσμα της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Εφόσον ο αιτών προβεί σε ένσταση η οποία γίνει δεκτή, το Ίδρυμα θα μπορεί μέσα από το περιβάλλον της Πλατφόρμας, να επαναφέρει την αίτηση στο στάδιο που θα επιλέξει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κώδικας Δεοντολογίας

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση οφειλών μέσω Κώδικα Δεοντολογίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής Δημιουργία Αίτησης χωρίς σχετική ειδοποίηση του Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Συμμετοχής Δημιουργία Αίτησης έπειτα από σχετική ειδοποίηση του Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Σε περίπτωση δημιουργίας αίτησης μετά από ειδοποίηση από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπαγωγής Να μην έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4738/2020.

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμετοχής Το πιστωτικό ίδρυμα να μην έχει κοινοποιήσει στον δανειολήπτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4738/2020.

       Όχι Όχι

      • 6 Υπαγωγής Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και το πιστωτικό ίδρυμα είναι καταλαμβανόμενος πιστωτής (δηλαδή δεσμεύεται από σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών) ή παράγονται για το πιστωτικό ίδρυμα αποτελέσματα δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4738/2020.

       Όχι Όχι

      • 7 Υπαγωγής Ο δανειολήπτης ή το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλος πιστωτής δεν έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.3588/2007, όπως ορίζει η παρ. 1.α) του άρθρου 265 του Ν.4738/2020, και είναι δεσμευτική για το πιστωτικό ίδρυμα.

       Όχι Όχι

      • 8 Υπαγωγής Ο δανειολήπτης ή το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλος πιστωτής δεν έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.

       Όχι Όχι

      • 9 Υπαγωγής Ο δανειολήπτης δεν έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του Ν.3588/2007, του Ν.3869/2010, του Ν.4605/2019 ή του Ν.4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο δανειολήπτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του Ν.4307/2014, η οποία εκκρεμεί.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές δεν συντρέχει η περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4738/2020 ε) εα) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: i) φοροδιαφυγή, ii) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος, εβ) ειδικά επί νομικών προσώπων, η ποινική καταδίκη των προσώπων της υποπερ. εα΄ πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

       Όχι Όχι

      • 11 Δικαστικές Όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών.

       Όχι Όχι

      • 12 Χρήσης Όταν ο δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο που δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Δελτίο Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποχρεωτική επισύναψη από χρήστη κατά την υποβολή της αίτησης όταν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Ελεύθερος Επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Δελτίο Διαβατηρίου Διαβατήριο

       Δελτίο Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποχρεωτική επισύναψη από χρήστη κατά την υποβολή της αίτησης όταν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Ελεύθερος Επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (εφόσον υφίσταται) Βεβαίωση

       Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (εφόσον υφίσταται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις/ Νομικά πρόσωπα, αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9703

      • 4 Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 6430

      • 5 Τελευταίο απόκομμα σύνταξης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Τελευταίο απόκομμα σύνταξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 2435

      • 6 Αποδεικτικό ανεργίας Αποδεικτικό ανεργίας

       Αποδεικτικό ανεργίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 9040

      • 7 Ιατρική γνωμάτευση Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 8520

      • 8 Αίτηση για απονομή σύνταξης Αίτηση

       Αίτηση για απονομή σύνταξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Συνταξιοδότησης

       Όχι 6009

      • 9 Μηχανογραφημένο αντίγραφο αίτησης συνταξιοδότησης (ΙΚΑ) Έντυπο

       Μηχανογραφημένο αντίγραφο αίτησης συνταξιοδότησης (ΙΚΑ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 3062

      • 10 Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Έγκριση

       Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 8880

      • 11 Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς Έγγραφο

       Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 4084

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για την αλήθεια και ορθότητα των υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση οικονομικών και λοιπών στοιχείων, νομίμως υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για την αλήθεια και ορθότητα των υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση οικονομικών και λοιπών στοιχείων, νομίμως υπογεγραμμένη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 7320

      • 13 Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 14 Αποδεικτικό από το TAXIS περί μη υποβολής Ε9 Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αποδεικτικό από το TAXIS περί μη υποβολής Ε9

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 15 Βεβαίωση Ευάλωτου Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ευάλωτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 9703

      • 16 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 3461

      • 17 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 9447

      • 18 Αποδεικτικά δαπανών (έκτακτα ή επαναλαμβανόμενα) Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά δαπανών (έκτακτα ή επαναλαμβανόμενα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3798

      • 19 Πιστοποιητικό, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, περί υπαγωγής ή μη, στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007 Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, περί υπαγωγής ή μη, στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 20 Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των (3) τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή και το προβλεπόμενο Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

       Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των (3) τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή και το προβλεπόμενο Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3723

      • 21 Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους Ισολογισμός

       Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9796

      • 22 Πρόσφατη ανάλυση οφειλών (ανά κατηγορία πιστοδοτήσεως) και εγγυητικών επιστολών, ανά τράπεζα εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και οφειλών σε εταιρίες leasing και factoring Εγγυητική επιστολή

       Πρόσφατη ανάλυση οφειλών (ανά κατηγορία πιστοδοτήσεως) και εγγυητικών επιστολών, ανά τράπεζα εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και οφειλών σε εταιρίες leasing και factoring

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9501

      • 23 Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 24 Ε3 τελευταίου έτους συγγενικής επιχείρησης Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε3 τελευταίου έτους συγγενικής επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 25 Ε1 τελευταίου έτους εγγυητή Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε1 τελευταίου έτους εγγυητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 26 Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) εγγυητή Βεβαίωση

       Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) εγγυητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 9703

      • 27 ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορέα Φορολογικά πιστοποιητικά

       ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 28 Ε1 τελευταίας τριετίας εγγυητή Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε1 τελευταίας τριετίας εγγυητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 29 Ε1 τελευταίου έτους φορέα Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε1 τελευταίου έτους φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 30 Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) φορέα Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 31 Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης φορέα Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 32 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 1860

      • 33 Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης Σχέδιο δράσης / υλοποίησης

       Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7230

      • 34 Ίδια Συμμετοχή των βασικών μετόχων / εταίρων στο χρηματοδοτικό πλάνο Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Ίδια Συμμετοχή των βασικών μετόχων / εταίρων στο χρηματοδοτικό πλάνο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 4332

      • 35 Προοπτικές Ανάπτυξης του κλάδου Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Προοπτικές Ανάπτυξης του κλάδου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • 36 Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 4332

      • 37 Παράγοντες κίνδυνοι επιχειρηματικού σχεδίου και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής / πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Παράγοντες κίνδυνοι επιχειρηματικού σχεδίου και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής / πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 4332

      • 38 Ε1 τελευταίου έτους συγγενικής επιχείρησης Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε1 τελευταίου έτους συγγενικής επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 39 Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) συγγενικής επιχείρησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) συγγενικής επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 9703

      • 40 ΕΝ.Φ.Ι.Α. συγγενικής επιχείρησης Φορολογικά πιστοποιητικά

       ΕΝ.Φ.Ι.Α. συγγενικής επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 41 Ισολογισμός έτους εντός τελευταίας τριετίας Ισολογισμός

       Ισολογισμός έτους εντός τελευταίας τριετίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9796

      • 42 Προσάρτημα ισολογισμού έτους εντός τελευταίας τριετίας Ισολογισμός

       Προσάρτημα ισολογισμού έτους εντός τελευταίας τριετίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9796

      • 43 Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή Ισολογισμός

       Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9796

      • 44 Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένα από λογιστή Ισολογισμός

       Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένα από λογιστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 9796

      • 45 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 4122

      • 46 Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης) Βεβαίωση

       Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9703

      • 47 Αποδεικτικό του Γ.Ε.ΜΗ. κλειστής επιχείρησης που δεν είναι σε εκκαθάρισης Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Αποδεικτικό του Γ.Ε.ΜΗ. κλειστής επιχείρησης που δεν είναι σε εκκαθάρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9181

      • 48 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (πιο πρόσφατο Έντυπο Φ2) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (πιο πρόσφατο Έντυπο Φ2)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • Απόφαση 150022 2023 6008 Β

       Περιγραφή Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Α’ 288).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206008

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 145947 2023 5909 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 288).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230205909

      • Νόμος 39 4818 2021 124 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100124

      • Απόφαση 392/1 2021 2411 Β

       Περιγραφή Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202411

      • Απόφαση 2/94253/0025 2018 5960 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205960

      • Απόφαση 195/1 2016 2376 Β

       Περιγραφή Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202376

      • Νόμος 12 4281 2014 160 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100160

      • Νόμος 1 4224 2013 288 Α

       Περιγραφή Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100288

      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την εκκίνηση της αίτησης μηχανισμού Κώδικα Δεοντολογίας, ο αιτών εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου και ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 3-4

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει το πλήκτρο «Δημιουργία νέας αίτησης», πραγματοποιεί άρση τραπεζικού & φορολογικού απορρήτου, επιλέγει Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και Χαρτοφυλάκιο προς τα οποία θα απευθύνεται η αίτηση (σε περίπτωση δημιουργίας αίτησης χωρίς ειδοποίηση από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα), επιλέγει τιμή για τις δηλώσεις Αναστολής, καταχωρεί το τηλέφωνο επικοινωνίας και την Ηλεκτρονική του Διεύθυνση και την ταυτοποιεί μέσω μηχανισμού επιβεβαίωσης. Παράλληλα στο παρασκήνιο γίνεται διασύνδεση με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και αντλούνται οικονομικά, περιουσιακά και στοιχεία μητρώου και συνδέονται με την αίτηση. Σε περίπτωση δημιουργίας αίτησης μετά από ειδοποίηση από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 4-12

       Όχι Όχι


      • 3 Ανασκόπηση Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αποφαίνεται για την εκκίνηση της διαδικασίας, αν θα εφαρμόσει τη Δ.Ε.Κ. στον συγκεκριμένο αιτούντα ή αν θα ολοκληρώσει την αίτηση χωρίς να χρειαστεί η αποστολή των οφειλών του, των καταθέσεων του και των μετοχών/τίτλων του από τα υπόλοιπα Ιδρύματα.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανασκόπηση Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα καταχωρεί τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο ή μη συνεργάσιμο, οπότε η αίτηση μεταφέρεται αυτόματα στο στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» και η διαδικασία σταματάει.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 33, ενότητα 2.1.8.2

       Ναι Ναι


      • 5 Ανασκόπηση Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Συμπλήρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της άντλησης των δεδομένων, συμπληρώνονται στοιχεία από τον αιτούντα που δεν υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά καταχωρημένα.

       Σημειώσεις Η ορθή και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης (με πλήρη καταγραφή όλων των οικονομικών και άλλων στοιχείων, δηλαδή όλων των εσόδων / εισοδημάτων από όλες τις πηγές ακόμα και μελλοντικών εσόδων καθώς και όλων των εξόδων που απαιτούνται για τη διαβίωση όλων όσων διαμένουν στο ίδιο σπίτι), καθώς και η επισύναψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί υποχρέωση και είναι προς όφελος του δανειολήπτη. Αποτελεί ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο σημείο διότι οποιοδήποτε ποσό χρημάτων περισσεύει (αφού καλυφθούν όλα τα έξοδα της οικογένειας), σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αποπληρωμή των δανείων. Στην περίπτωση εταιρείας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα οικονομικά της στοιχεία όπως και ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων και την οικονομική πορεία της επιχείρησης. Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 12-33.

       Ναι Όχι


      • 6 Συλλογή δεδομένων από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όλα τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που διαθέτουν απαιτήσεις έναντι του αιτούντα, καταθέσεις του ή/και μετοχές/τίτλους του, τα αποστέλλουν στην Πλατφόρμα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο αιτών μπορεί να επεξεργάζεται την αίτησή του, αλλά δεν μπορεί να την υποβάλει.

       Όχι Όχι


      • 7 Συλλογή δεδομένων από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καταχωρεί τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο ή μη συνεργάσιμο, οπότε η αίτηση μεταφέρεται αυτόματα στο στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» και η διαδικασία σταματάει.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 33-34, ενότητα 3.1

       Ναι Ναι


      • 8 Συλλογή δεδομένων από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Συμπλήρωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην πλατφόρμα για την αλλαγή του σταδίου. Από τα δεδομένα που έχουν αυτοματοποιημένα καταχωρηθεί υπάρχουν πεδία που παραμένουν κενά και θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον αιτούντα.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 33-39

       Ναι Όχι


      • 9 Οριστική υποβολή αίτησης / Επισύναψη εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει καταχωρήσει στην αίτησή του και όποια άλλα έγγραφα, στοιχεία ή έντυπη πληροφορία απαιτούν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα κατά την εξέταση του αιτήματος. Δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτηση όταν έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

       Σημειώσεις Η Πλατφόρμα πραγματοποιεί έλεγχο της αίτησης. Σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης υποχρεωτικών στοιχείων η Πλατφόρμα ενημερώνει τον χρήστη για τα πεδία που είναι κενά ή που περιέχουν σφάλμα. Στην ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 5, ενότητα 9, αναφέρονται τα έγγραφα που δύναται να επισυνάψει ο αιτών. Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 39-40

       Όχι Όχι


      • 10 Επεξεργασία Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση ελέγχεται και επεξεργάζεται από το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

       Σημειώσεις Σε αυτό το στάδιο το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτημα αναθεώρησης (διόρθωσης/συμπλήρωσης στοιχείων/επισύναψης εγγράφων) προς τον αιτούντα ή και να δεχθεί αίτημα αναθεώρησης (διόρθωσης/συμπλήρωσης) από τον αιτούντα μέσω της σχετικής καρτέλας της πλατφόρμας

       Όχι Όχι


      • 11 Επεξεργασία Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μπορεί να καταχωρήσει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο ή μη συνεργάσιμο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση θα μεταφερθεί αυτόματα στο στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» και η διαδικασία σταματάει.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 40, ενότητα 5.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 3

       Ναι Ναι


      • 12 Επεξεργασία Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Υποβολή αρχικής πρότασης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα καταχωρεί την Πρόταση αναρτώντας, μεταξύ άλλων, το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» και μεταφέρει την αίτηση στο επόμενο στάδιο «Αξιολόγησης αρχικής πρότασης από Αιτούντα», για να απαντήσει ο αιτών, αντίστοιχα.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 40, ενότητα 5.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 3

       Ναι Όχι


      • 13 Αξιολόγηση αρχικής πρότασης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην πλατφόρμα για την αλλαγή του σταδίου. Ο αιτών, αφού έχει αξιολογήσει την Πρόταση που του προτείνεται, επιλέγει αν θα την αποδεχτεί ή θα την απορρίψει ή θα προτείνει εναλλακτική αντιπρόταση.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 40-42, ενότητα 6.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 4

       Όχι Όχι


      • 14 Αξιολόγηση αρχικής πρότασης από αιτούντα / Αποδοχή-Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1) Αν ο αιτών επιθυμεί να αποδεχτεί κάποια από τις εναλλακτικές λύσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Πρότασης του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, μεταβαίνει στην Καρτέλα «Ρύθμιση Οφειλών», επιλέγει από το σχετικό πεδίο «Αποδοχή Πρότασης» και πατάει Υποβολή. Σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση ολοκληρώνεται και η επικοινωνία συνεχίζεται εξωσυστημικά. Αναμένεται από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα να αναρτήσει την υλοποιημένη ρύθμιση στο σύστημα, όταν υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 2) Εφόσον ο αιτών δεν καλύπτεται από την πρόταση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος και δεν επιθυμεί να προβεί στην καταχώρηση δικής του αντιπρότασης, επιλέγει «Απόρριψη Πρότασης» και η αίτηση ολοκληρώνεται.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 40-42, ενότητα 6.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 4

       Ναι Ναι


      • 15 Αξιολόγηση αρχικής πρότασης από αιτούντα / Αντιπρόταση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν ο αιτών δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος αλλά δεν επιθυμεί να τερματιστεί η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει «Αντιπρόταση» εντός 15 εργάσιμων ημερών.

       Σημειώσεις Επιλέγοντας να το κάνει από σχετικό κουμπί, εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να γράψει ό,τι επιθυμεί (π.χ. τύπους λύσεων που θα του ήταν ευνοϊκότεροι ή αναλυτικότερη περιγραφή των οικονομικών του δυσχερειών) και επισυνάπτει προαιρετικά ένα σχετικό έγγραφο. Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 40-42, ενότητα 6.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 4

       Ναι Όχι


      • 16 Επεξεργασία Αντιπρότασης Αιτούντα από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να αξιολογήσει την αντιπρόταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή της και στη συνέχεια: (α) είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση του αιτούντα, (β) είτε να απαντήσει ότι την απορρίπτει και παραμένει ενεργή η αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση, (γ) είτε να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση, το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλει τελική πρόταση στην οποία να επισημαίνει (σε σχετικό πεδίο), αν αυτή περιλαμβάνει αποδοχή της αντιπρότασης του αιτούντα, διατήρηση της αρχικής πρότασης ή νέα πρόταση σε απάντηση της αντιπρότασης του αιτούντα. Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 42, ενότητα 7.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 5

       Όχι Όχι


      • 17 Αξιολόγηση τελικής πρότασης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην πλατφόρμα για την αλλαγή του σταδίου. Όταν έχει προηγηθεί η διαδικασία υποβολής αντιπρότασης από τον αιτούντα προς το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και εκείνο δε συναινέσει με αυτήν, τότε ο αιτών, εντός 15 εργάσιμων ημερών, πρέπει να επιλέξει μεταξύ αποδοχής ή απόρριψης της τελικής πρότασης του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 42-43, ενότητα 8.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 6.

       Όχι Όχι


      • 18 Αξιολόγηση τελικής πρότασης από αιτούντα / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1) Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την τιμή «Απόρριψη πρότασης», τότε μόλις ο αιτών υποβάλλει την αίτηση η διαδικασία λήγει και η αίτηση ολοκληρώνεται. 2) Μπορεί επίσης το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα να καταχωρήσει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο ή μη συνεργάσιμο, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση θα μεταφερθεί αυτόματα στο στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης».

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 42-43, ενότητα 8.1 ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ Β 5909/10-10-23) άρθρο 2, Βήμα 6.

       Ναι Ναι


      • 19 Αξιολόγηση τελικής πρότασης από αιτούντα / Αποδοχή πρότασης / Ολοκλήρωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την τιμή «Αποδοχή πρότασης» και υπάρχουν πολυάριθμες εναλλακτικές, εμφανίζεται ένα νέο πεδίο που ονομάζεται «Εναλλακτική λύση», με το οποίο ο αιτών επιλέγει την κατάλληλη εναλλακτική λύση. Εάν υπάρχει μία πρόταση, τότε δεν εμφανίζεται το νέο πεδίο. Με την υποβολή της αίτησης η διαδικασία λήγει και η αίτηση ολοκληρώνεται.

       Σημειώσεις Στο στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» ο αιτών μπορεί να δει την Υλοποιημένη Ρύθμιση (εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή πρότασης από τον αιτούντα), όταν είναι διαθέσιμη. Επίσης, για την υλοποιημένη ρύθμιση υπάρχει και σχετικό αρχείο, το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης». Ο αιτών έχει τη δυνατότητα λήψης αυτού του αρχείου. Οδηγός Χρήσης -Κώδικας Δεοντολογίας-Αιτών / σελ. 42-44, ενότητα 8.1 - 9.1

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.