Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση388fd8ac-1ce6-4c93-91c1-126fc221a21b 388816

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

10.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στάδια, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης, γίνεται μια εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Οι παρεχόμενες εγκρίσεις είναι αμεταβίβαστες. Η ανάθεση και παραχώρηση σε τρίτους οποιασδήποτε δραστηριότητας της παρ. 1 του αρ. 2Α του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, απαγορεύεται.

Η αλλαγή επωνυμίας του φορέα ή οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρθρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011, και ειδικότερα οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλισμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων, αλλαγή μορφής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης), των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης, με κατάθεση παραβόλου 5.000 € στον λογαριασμό εσόδων 1450189001 «ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ» υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Για την έκδοση της νέας έγκρισης, ο φορέας υποβάλλει το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151) και η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων καθορίζει όσα εκ των δικαιολογητικών απαιτούνται για την έκδοση της νέας έγκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της τροποποίησης και την επικαιροποίηση των

δικαιολογητικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα Αρχή: Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση Εγκρίσεων Εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (Παράρτημα Ι κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151)), μαζί με το Παράρτημα Ερωτηματολογίου - Κατάλογος Προαπατούμενων Δικαιολογητικών και Ειδικότερων Απαιτήσεων.

Σημειώσεις

Το ερωτηματολόγιο και το Παράρτημα αυτού μονογράφονται σε κάθε σελίδα και υπογράφονται στην τελευταία σελίδα από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο με γνήσιο της υπογραφής και σφραγίδα της εταιρείας. Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του gov.gr. Η πλήρης και ορθή συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου και του Παραρτήματος αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Υπάρχει η δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης απόρριψης της αίτησης για έγκριση εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη απάντησης της υπηρεσίας (σιωπηρή απόρριψη), ο αιτών μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά της υπηρεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδειοδότηση εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και ως προς τα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ του ν. 4139/2013 (Α 74), ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο κατατεθειμένο στον λογαριασμό εσόδων 14501899001 με τον τίτλο "ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ" υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παράγραφο Α11 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). 10000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201151

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση συνοδεύεται από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της, θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται: α) για τις Ανώνυμες Εταιρίες, για το σύνολο των μελών του ΔΣ, β) για Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία και ΕΠΕ ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, για το σύνολο των εταίρων και των διαχειριστών, γ) για Κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα, για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Παρακαλώ συμβουλευτείτε την περίπτωση Α4 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση ως προς την τήρηση των απαιτήσεων α, β και γ του άρθρου 2Ζ του ν. 4139/2013 των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ως προς την τήρηση των απαιτήσεων α, β και γ του άρθρου 2Ζ του ν. 4139/2013 των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Ενιαίο Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το ανωτέρω νομικό πρόσωπο είναι Ι.Κ.Ε. και δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύση από τα αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, προσκομίζεται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό από το ΓΕ.ΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 6 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Φορολογική ενημερότητα

       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 7 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 8 Γνωμοδοτήσεις φορέων του πεδίου Β.3.7 του ερωτηματολογίου και σύμφωνα με τους Πίνακες Α και Β του Παραρτήματος της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151), εφόσον απαιτείται. Γνωμοδότηση

       Γνωμοδοτήσεις φορέων του πεδίου Β.3.7 του ερωτηματολογίου και σύμφωνα με τους Πίνακες Α και Β του Παραρτήματος της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151), εφόσον απαιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με εξαίρεση την γνωμοδότηση του ΕΟΦ, οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις δεν απαιτούνται για την εγκατάσταση εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων όπως αυτοί ορίζονται στη παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές, Υγειονομικές, Χρήσης

       Όχι 5300

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ από τα όρια του γηπέδου της προς αδειοδότησης μονάδας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ από τα όρια του γηπέδου της προς αδειοδότησης μονάδας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ως σχολεία θεωρούνται παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η ανωτέρω απόσταση υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή επί τοπογραφικού διαγράμματος από το κοντινότερο σημείο της περίφραξης της ανωτέρω μονάδας σε σχέση με το κοντινότερο σημείο της περίφραξης του σχολείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 49-54 4982 2022 5300 Α

       Περιγραφή Διατάξεις για τη φαρμακευτική κάνναβη - τροποποίηση άρθρων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100195

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 27462 2022 1151 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201151

       ΑΔΑ 6ΙΡΩ46ΜΤΛΡ-ΦΝΜ

      • Νόμος 1-20 4801 2021 83 Β

       Περιγραφή Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτηκότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Νόμος 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • 1 Παραλαβή ορθά και πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και παραρτήματος αυτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση Εγκρίσεων Εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (Παράρτημα Ι κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151)), μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

       Σημειώσεις Το ερωτηματολόγιο και το παράρτημα αυτού μονογράφονται σε κάθε σελίδα και υπογράφονται στην τελευταία σελίδα από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο με γνήσιο της υπογραφής και σφραγίδα της εταιρείας. Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του gov.gr. Η πλήρης και ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και του παραρτήματος αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Απάντηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος των δικαιολογητικών, που προσδιορίστηκαν στο βήμα 2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ο αιτούμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που του έχουν προσδιοριστεί σε έξι (6) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) σε έντυπη μορφή και τα υπόλοιπα πέντε (5) σε ψηφιακή.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση ερωτηματολογίου και δικαιολογητικών σε συναρμόδιες Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, εφόσον διαπιστώσει την πληρότητα του φακέλου, διαβιβάζει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας / ΕΟΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας, από ένα ψηφιακό αντίγραφο συνοδευόμενο από αντίγραφο του κατατεθέντος ερωτηματολογίου, προς διατύπωση τυχόν απόψεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση ΕΟΦ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο ΕΟΦ, βάσει της αρμοδιότητας της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1316/1983 (Α’ 3) γνωμοδοτεί εντός 30 ημερών, ως προς τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, με σκοπό την καλλιέργεια και παραγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης που αναφέρονται στο σημείο 4.2.7 του ερωτηματολόγιου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διοικητικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε (5) ετών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.