Χορήγηση αδειών εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30cd6d43-64cd-4645-95a0-a35839bc999d 306436

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6 + (
4
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση αδειών εγκατάστασης η/μ μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας μεταλλευτικών/ενεργειακών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων και απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μεταλλευτικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών / ενεργειακών ορυκτών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η εγκατάσταση σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλεύματος απαιτεί την ενεργοποίηση της παρούσας διαδικασίας για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων/ συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών/ μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων.

Αντιθέτως, η εγκατάσταση απλών μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας, εντός μεταλλευτικών χώρων, δεν απαιτεί ειδική άδεια και εγκρίνεται με την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, για δε την εγκατάσταση και λειτουργία τους εφαρμόζεται η διαδικασία της γνωστοποίησης. 1. Ο προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας είναι 60 ημέρες, εαν απαιτηθεί να υποβληθούν, από το διοικούμενο, διορθώσεις ή συμπληρώσεις των στοιχείων του φακέλου του αρχικού αιτήματος, ο χρόνος απόκρισης είναι επιπλέον 30 ημέρες. 2. Με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφά της (τεύχη). Το ένα τεύχος τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών), το δεύτερο αποστέλλεται στον διοικούμενο και το τρίτο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσιακή μονάδα, δηλαδή το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας.

Ως εκ τούτου, είναι εφικτή η υποβολή του αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, αλλά μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου και την επιτάχυνση διενέργειας του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος. Εφόσον, λοιπόν, με τη λήξη της διαδικασίας, εγκρίνεται η μελέτη, τα τεύχη της δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο. 3. Επιπλέον, στην περίπτωση απόρριψης του υποβληθέντος αιτήματος, ο διοικούμενος δύναται είτε να υποβάλλει αίτηση θεραπείας, είτε να προσφύγει δικαστικά.

4. Η διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν δύναται να ξεπερνά τη χρονική διάρκεια της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών/ μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα πλήρες τεύχος της οικονομικοτεχνικής μελέτης εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών, σε φυσική και ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή μορφή της οικονομοτεχνικής μελέτης δύναται να υποβληθεί παράλληλα και στο υπηρεσιακό email: dmetal.gram@prv.ypeka.gr Με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται η υποβληθείσα οικονομικοτεχνική μελέτη, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφά της (τεύχη). Ως εκ τούτου, η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, δύναται να γίνει μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου, για να επιταχυνθεί η διενέργεια του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος. Εφόσον, εγκρίνεται η οικονομικοτεχνική μελέτη εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών, τα τεύχη της δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Δικαστική Προσφυγή
    
    Στην περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα του διοικούμενου απορριφθεί, ο διοικούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    Αναφορικά με την αίτηση θεραπείας, ισχύει το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), σύμφωνα με το οποίο:

    "Άρθρο 24

    Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

    1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προίσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την αποφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία.

    4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της."

    Εναλλακτικά, δύναται να προσφύγει δικαστικά.

    NACE

    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εγκατάστασης η/μ μηχανημάτων επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειών εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή κατάλληλου μεταλλευτικού δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης για το χώρο μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου, εντός του οποίου ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας μεταλλευτικών/ενεργειακών ορυκτών.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Ο διοικούμενος οφείλει να έχει ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τη δραστηριότητά του, στο συγκεκριμένο μεταλλείο, εντός του χώρου του οποίου αιτείται τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κατόπιν λήψης της απαραίτητης ΑΕΠΟ (βλέπε προϋπόθεση 2) και εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις 1, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει εγκριτική απόφαση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης για το συγκεκριμένο μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών.

       Όχι Όχι

      • 1 2‰ επί της αμοιβής των μελετητών μηχανικών, με ελάχιστο τα τρία ευρώ ανά αντίτυπο Τεχνικής Μελέτης., δυνάμει του άρθρου 25, του ν. 2873/24.12. 2000 (Α΄285). Το ποσό του παραβόλου κατανέμεται αποκλειστικά στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741). 3 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 3765

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο για την έγκριση εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων (2‰ επί του πρ/σμού ελάχ.500-μέγ.10000), δυνάμει του άρθρου 9, της με αριθμό ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄481). Το ποσό του παραβόλου κατανέμεται αποκλειστικά στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741). 500 € - 10000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3768

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η ικανότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • 2 Σύμβαση μίσθωσης ή αγοράς παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του μεταλλειοκτήτη (ιδιώτη ή Ελληνικού Δημοσίου) και του εκάστοτε διοικούμενου (εκμεταλλευτή), ή Π.Δ. Παραχώρησης Μεταλλείου, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση μίσθωσης ή αγοράς παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του μεταλλειοκτήτη (ιδιώτη ή Ελληνικού Δημοσίου) και του εκάστοτε διοικούμενου (εκμεταλλευτή), ή Π.Δ. Παραχώρησης Μεταλλείου, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών.

       Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων ή παραχωρήσεων πραγματοποιείται κατά τη λήψη του αιτήματος, με βάση το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή (μεταλλευτικό χώρο) για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών. Επιπλέον, η χρονική ισχύς της χορηγούμενης άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της σχετικής ΑΕΠΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προέρχονται τα υποβληθέντα στοιχεία. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση ΑΕΠΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Τεύχος οικονομικοτεχνικής μελέτης εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, σε τρία (3) αντίγραφα. Μελέτη

       Τεύχος οικονομικοτεχνικής μελέτης εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, σε τρία (3) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις της μορφής και του περιεχομένου της μελέτης προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Εγκρίσεις - Άδειες, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα μεταλλεία. 2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εφόσον η μελέτη εγκρίνεται, σφραγίζονται τρία τεύχη της. Το ένα τεύχος τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών), το δεύτερο αποστέλλεται στον διοικούμενο και το τρίτο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσιακή μονάδα, δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας. Ως εκ τούτου, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό την επίσπευσή της, τη διευκόλυνση του διοικούμενου και την επιτάχυνση διενέργειας προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος, η αίτηση και ένα συνημμένο τεύχος της μελέτης δύναται να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr. Εφόσον, με τη λήξη της διαδικασίας, εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη, τα τεύχη της δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα, για την ανάθεση στους μελετητές, εκπόνησης της οικονομικοτεχνικής μελέτης για την άδεια εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα, για την ανάθεση στους μελετητές, εκπόνησης της οικονομικοτεχνικής μελέτης για την άδεια εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο) και αναφέρει ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών, σε συγκεκριμένο επιστήμονα, που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να την συντάξει. Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του επιστήμονα, που αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάληψης εκπόνησης της οικονομικοτεχνικής μελέτης από τους μελετητές Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάληψης εκπόνησης της οικονομικοτεχνικής μελέτης από τους μελετητές

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου και είναι του φυσικού προσώπου/ επιστήμονα που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να συντάξει την υποβληθείσα οικονομικοτεχνική μελέτη. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο επιστήμονας πρέπει να αναφέρει ρητά την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης της μελέτης. Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο), στην οποία αναφέρεται ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη της μελέτης στον συγκεκριμένο επιστήμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 1. α), του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 1. α), του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παράγραφο 1. α) , του άρθρου 103, του ΚΜΛΕ, Για την έκδοση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 27 παρ. 2 και 45 παρ. 1 αδειών εγκατάστασης, εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, απαιτείται η υποβολή από τον εκμεταλλευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία, των παρακάτω στοιχείων: α) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (σύστημα ΕΓΣΑ 1987), στο οποίο απεικονίζονται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων (δρόμοι, γραμμές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.) ή κτισμάτων ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή προστατευόμενων περιοχών ή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε ακτίνα, το λιγότερο 1 χλμ. από το χώρο τ ης εγκατάστασης, καθώς κ αι τα όρια τ ου μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου του εκμεταλλευτή. Σε περίπτωση που η παραπάνω κλίμακα δεν επαρκεί για την απεικόνιση των ορίων του χώρου, πρέπει να συνυποβάλλεται, από το συντάκτη του σχεδιαγράμματος, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται μέσα στα όρια του χώρου. Το Υπόμνημα του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, θα περιέχει: α1. Πίνακα με τις συντεταγμένες των ορίων του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου. α2. Πίνακα με τις συντεταγμένες των κορυφών του συνολικού χώρου που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση. α3. Γενική περιγραφή της εγκατάστασης. α4. Χαρτογραφικά στοιχεία, κλίμακα, συντάκτη κ.λ.π.. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση είναι δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις, καθώς υποβάλλεται βάσει της συνθήκης που περιγράφεται ανωτέρω, στις διατάξεις του ΚΜΛΕ. Επιπλέον, είναι δυνατό ο μελετητής (φυσικό πρόσωπο) να υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα παραπάνω της μίας υποχρέωσης, λχ υπεύθυνη δήλωση ανάληψης εκπόνησης και βεβαίωσης ότι η εγκατάσταση βρίσκεται μέσα στα όρια του χώρου, παρόλο που η κλίμακα του τοπογραφικού διαγράμματος δεν επαρκεί για την απεικόνιση των ορίων του χώρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 1. ε), του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 1. ε), του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παράγραφο 1. ε) , του άρθρου 103, του ΚΜΛΕ, Για την έκδοση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 27 παρ. 2 και 45 παρ. 1 αδειών εγκατάστασης, εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, απαιτείται η υποβολή από τον εκμεταλλευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία, των παρακάτω στοιχείων: ....... ε) Στατική μελέτη για συναφή δομικά έργα των εγκαταστάσεων όπως ράμπες συντήρησης των μηχανημάτων, σιλό, βάθρα, βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την στήριξη ταινιοδρόμων κ.λ.π., με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του μηχανικού που την εκπόνησε, στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης: ε1) τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι σχετικοί ισχύοντες κανονισμοί ασφάλειας της εθνικής νομοθεσίας και οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε2) όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με την παραδοχή της μέγιστης. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση είναι δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις, καθώς υποβάλλεται βάσει της συνθήκης που περιγράφεται ανωτέρω, στις διατάξεις του ΚΜΛΕ. Επιπλέον, είναι δυνατό ο μελετητής (φυσικό πρόσωπο) να υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα παραπάνω της μίας υποχρέωσης, λχ υπεύθυνη δήλωση ανάληψης εκπόνησης και βεβαίωσης ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης πληρούνταν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1. ε), του άρθρου 103, του ΚΜΛΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 10 Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα παραστατικά αμοιβών των μελετητών και δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων υποβάλλονται από τον διοικούμενο και αφορούν στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων για τους μελετητές που ανέλαβαν τη σύνταξη της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα. για τον/τους μελετητές πτυχιούχους μηχανικούς: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα. iv. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Άρθρο 50: Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Περί Μεταλλευτικού Κώδικος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση ΙΙ-5η/Φ6.0/6961 1985 387 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από τα άρθρα 9 παρ. 4 του ν.1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ επιταγήν του άρθρου 26 του ίδιου Νόμου Απόφαση Υπουρ. Ενέργειας και Φυσικών πόρων ΙΙ-5η/Φ17402/84, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 931/Β/31.12.1984

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200387

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ.1.9/17452/734 1994 633 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200633

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9 ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 2018 481 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200481

      • Νόμος 64, 66 - 71 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Β΄: Έρευνα και εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 25 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • 1 Παραλαβή αιτήματος χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοικούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία πρωτοκολλείται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνεται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών. Το υποβληθέν αίτημα συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα τεύχος της οικονομικοεχνικής μελέτης εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών. Εφόσον η οικονομικοτεχνική μελέτη εγκρίνεται, στο τέλος της διαδικασίας, τα τρία τεύχη της, που θα σφραγιστούν, υποβάλλονται αποκλειστικά σε φυσικά αντίγραφα, από το διοικούμενο πριν την χορήγηση της σχετικής άδειας.

       Σημειώσεις Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αρχικά και στο υπηρεσιακό email dmetal.gram@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα και την πληρότητα του αιτήματος, ως ακολούθως: α) Έλεγχος αν ο ενδιαφερόμενος έχει το απαιτούμενο μεταλλευτικό δικαίωμα για το γεωγραφικό χώρο της μελέτης, σύμφωνα με το Ν.Δ/ΜΑ 210/1973 (Α΄77), με τίτλο «Μεταλλευτικός Κώδικας». Για το σκοπό αυτό, ελέγχεται αν στο Αρχείο της υπηρεσίας υπάρχει η απαραίτητη Σύμβαση Παραχώρησης Μεταλλείου ή Σύμβαση Μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (ή τμήματος ΔΜΧ). β) Αν έχει εκδοθεί αρμοδίως Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. γ) Αν έχει χορηγηθεί προγενέστερα, η απαραίτητη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης για τον συγκεκριμένο μεταλλευτικό χώρο. δ) Αν η μελέτη έχει συνταχθεί και υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμόδιους μηχανικούς και έχουν προς τούτο υποβληθεί σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων ή μη πλήρωσης νόμιμων προϋποθέσεων, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, που δεν επιδέχονται θεραπεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστώνεται ότι είτε ο διοικούμενος δεν κατέχει το απαραίτητο μεταλλευτικό δικαίωμα, είτε δεν υπάρχει η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση (δεν έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ) για τις εργασίες που περιγράφονται, είτε δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη εγκριτική απόφαση Τεχνικής Μελέτης, είτε η υποβληθείσα οικομικοτεχνική μελέτη δεν έχει συνταχθεί από αρμόδιο κατά το νόμο επιστήμονα.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος λόγω ελλείψεων που δεν επιδέχονται διορθώσεων/ συμπληρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθούν ελλείψεις που δεν επιδέχονται θεραπεία, τότε η μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση πλήρωσης νόμιμων προϋποθέσεων, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου μεταλλευτικού δικαιώματος και η προγενέστερη έκδοση της απαραίτητης ΑΕΠΟ και Απόφασης έγκρισης ΤΜ και η Μελέτη υπογράφεται από αρμόδιο κατά το νόμο επιστήμονα, τότε πραγματοποιείται ο πλήρης έλεγχος του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Διενέργεια πλήρους αξιολογικού ελέγχου του φακέλου της υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται πλήρης αξιολογικός έλεγχος της οικονομικοτεχνικής μελέτης, με τα ακόλουθα επιμέρους βήματα: α) Ελέγχεται η συμμόρφωση ορθότητας με τα λοιπά ειδικότερα άρθρα του ΚΜΛΕ που αφορούν επιμέρους εργασίες και σχεδιασμούς που τυχόν περιγράφονται στο υπόψη τεύχος, καθώς και η τήρηση των κανόνων τέχνης και επιστήμης. β) Διενεργείται, εφόσον απαιτείται, αυτοψία της υπηρεσίας για επιτόπιο έλεγχο στοιχείων της Μελέτης.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαπίστωση ελλείψεων που δεν επιδέχονται διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον πλήρη αξιολογικό έλεγχο του αιτήματος, διαπιστώνονται ελλείψεις που δεν επιδέχονται διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση του διοικούμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο προς το διοικούμενο, στο οποίο επισημαίνονται οι ελλείψεις της υπόθεσης και οι λόγοι που αυτές οι ελλείψεις δεν δύναται να διορθωθούν. Η υπόθεση αρχειοθετείται και η Μελέτη επιστρέφεται.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαπίστωση ελλείψεων που επιδέχονται διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον πλήρη αξιολογικό έλεγχο του αιτήματος, διαπιστώνονται ελλείψεις που επιδέχονται διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του διοικούμενου για την ανάγκη υποβολής συμπληρώσεων/ διορθώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον διοικούμενο για την ανάγκη συμπληρώσεων και διορθώσεων.

       Ναι Όχι


      • 11 Παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι διορθώσεις του φακέλου από το διοικούμενο, τα οποία πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών. Επαναλαμβάνεται το βήμα 6.

       Ναι Ναι


      • 12 Διαπίστωση πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της υπόθεσης, κατά τον αξιολογικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον πλήρη αξιολογικό έλεγχο της υπόθεσης, δεν διαπιστώνονται ελλείψεις. Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα της υποβληθείσας μελέτης, αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο στον διοικούμενο για υποβολή των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων. (ΥΑ ΙΙ-5η/Φ.6.0/6961/1985 (ΦΕΚ Β΄/387/1985) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ7/Α/Φ.1.9/17452/734/1994 (ΦΕΚ Β΄/633/1994) και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/71099/67/2018 (ΦΕΚ Β΄/5018/2018)). Στην περίπτωση που η μελέτη έχει υποβληθεί σε λιγότερα των τριών αντίγραφα ή στην περίπτωση που η υποβολή έχει γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αυτό το ενημερωτικό έγγραφο, υπενθυμίζεται η ανάγκη υποβολής τριών συνολικά φυσικών αντιγράφων του τεύχους της μελέτης.

       Ναι Όχι


      • 13 Παραλαβή των απαραίτητων αποδεικτικών κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων και των σχετικών ενεργειών ανάθεσης - ανάληψης εκπόνησης τεχνικής μελέτης μεταξύ διοικούμενου και μελετητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται ο φάκελος παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων και, εφόσον απαιτείται, τα υπολειπόμενα τεύχη της οικονομικοτεχνικής μελέτης σε φυσικά αντίγραφα (συνολικά τρία). Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

       Ναι Όχι


      • 14 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων. Επιπλέον, διαπιστώνεται αν έχουν υποβληθεί τρία φυσικά αντίγραφα του τεύχους της μελέτης.

       Ναι Όχι


      • 15 Διαπιστωση πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των υποβληθέντων παραστατικών και δρομολογείται η έκδοση της απαραίτητης εγκριτικής απόφασης για την άδεια εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων.

       Ναι Όχι


      • 16 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απόφασης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων, και ακολούθως υπογράφεται ιεραρχικά και αρμοδίως. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα ψηφιακό αντίγραφό της αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοικούμενου και διανέμεται εσωτερικά ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης του ΥΠΕΝ. Έκαστο εκ των τριών τευχών της υποβληθείσας σε αξιολόγηση μελέτης σφραγίζεται. Το μεν πρώτο, παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, τα δε έτερα δύο συνοδεύουν από ένα ακριβές φυσικό αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης προς τον διοικούμενο και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 17 Διαπίστωση ελλείψεων ή σφαλμάτων στα υποβληθέντα παραστατικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ανάγκης διόρθωσης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων παραστατικών ή υποβολής επιπλέον φυσικού αντιγράφου του τεύχους της μελέτης, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών φυσικών αντιγράφων.

       Ναι Όχι


      • 18 Ενημέρωση για την ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται στον διοικούμενο σχετική ενημέρωση για την ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων παραστατικών ή υποβολής επιπλέον φυσικού αντιγράφου του τεύχους της μελετης, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών φυσικών αντιγράφων.

       Ναι Όχι


      • 19 Παραλαβή των σχετικών διορθώσεων ή συμπληρώσεων των απαιτούμενων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται οι σχετικές συμπληρώσεις ή διορθώσεις των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων ή/και τα υπολειπόμενα τεύχη της μελέτης σε φυσικά αντίγραφα (συνολικά τρία). Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και χρεώνονται για ενέργεια στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

       Ναι Όχι


      • 20 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των συμπληρωματικών στοιχείων των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των συμπληρωματικών στοιχείων των υποβληθέντων παραστατικών και επιβεβαιώνεται η υποβολή τριών συνολικά φυσικών αντιγράφων του τεύχους της μελέτης.

       Ναι Όχι


      • 21 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απόφασης άδειας εγκατάστασης μηχανημάτων - συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών / μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων, και ακολούθως υπογράφεται ιεραρχικά και αρμοδίως. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα ψηφιακό αντίγραφό της αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοικούμενου και διανέμεται εσωτερικά ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης του ΥΠΕΝ. Έκαστο εκ των τριών τευχών της υποβληθείσας σε αξιολόγηση μελέτης σφραγίζεται. Το μεν πρώτο, παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, τα δε έτερα δύο συνοδεύουν από ένα ακριβές φυσικό αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης προς τον διοικούμενο και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 22 Απόρριψη αιτήματος λόγω αδυναμίας του διοικούμενου να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις των παραστατικών ή συμπληρώσεις των φυσικών αντιγράφων των τευχών της Μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η αδυναμία του διοικούμενου να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις ή/ και συμπληρώσεις. Η υποβληθείσα μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.