Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Φυσικό Πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0f58ceec-323b-4a50-be6c-992ace587c31 336537 Approval for the establishment and operation of a college by a natural person

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 18

Κόστος

3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας κολλεγίου και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και ο σκοπός τους αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε φυσικό πρόσωπο.

Σημειώσεις

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δομούνται σε δύο υποφακέλους. Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Φυσικό Πρόσωπο

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Φυσικό Πρόσωπο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Υποβολή αίτησης για την έγκριση ίδρυσης με όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά του φυσικού προσώπου, με ημερομηνία έκδοσης που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Το φυσικό πρόσωπο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το φυσικό πρόσωπο να έχει τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Να μην έχει επιβληθεί στο φυσικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης ή αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Όχι Όχι

      • 8 Δικαστικές Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

       Όχι Όχι

      • 10 Οικονομικές Καταβολή του αντιτίμου του παραβόλου.

       Όχι Όχι

      • 11 Οικονομικές Καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Όχι Όχι

      • 12 Εκπαιδευτικές Συμφωνία με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

       Όχι Όχι

      • 13 Εκπαιδευτικές Συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) των προγραμμάτων σπουδών με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση.

       Όχι Όχι

      • 14 Κτιριακές Για το κτίριο που θα στεγάζεται το προς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου, απαιτείται: 1) οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού. 2 )βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. 3) πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική έγκριση 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8855

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χρηματικό παράβολο υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού, (γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού, (γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι 4122

      • 4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι 4750

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι 7320

      • 6 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι 3385

      • 7 Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αίτηση

       Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του ΕΟΠΠΕΠ (Κτιριολογικός έλεγχος): Δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται, από το αρμόδιο τμήμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 8 Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια). Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4558

      • 9 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που εκδίδεται από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που εκδίδεται από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 11 Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος): Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος): Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies eparavolo eoppep

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 12 Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που τα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, με το οποίο να τεκμηριώνονται τα παραπάνω σημεία. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που τα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, με το οποίο να τεκμηριώνονται τα παραπάνω σημεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 13 Αναγνώριση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αναγνώριση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 14 Πιστοποίηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποίηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 15 Αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας του. Πιστοποιητικό

       Αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 16 Πιστοποιητικό εγκεκριμένο από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πρώτο πτυχίο (BACHELOR) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό εγκεκριμένο από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πρώτο πτυχίο (BACHELOR) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρονται η ονομασία της προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και στην αγγλική και η ελάχιστη διάρκεια σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 17 Πρόγραμμα Σπουδών Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μαθήματος, λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτεινόμενων μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά. Επίσης, περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ανά εξάμηνο σπουδών, καθώς και αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημάτων με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό. Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος και τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι τεκμηρίωσης, εγχειρίδια) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε μάθημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 18 Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση έλλειψης της ανωτέρω βεβαίωσης δήλωση του αλλοδαπού ιδρύματος περί μη υπάρξεως σχετικής βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14715/ΓΓ4 2022 609 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200609

      • Νόμος 71 4849 2021 207 Α

       Περιγραφή Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης Προσθήκη Κεφ. ΛΗ’ στον ν. 4442/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100207

      • Νόμος 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 278,279,280,282,283,284 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), φροντιστηρίων κέντρων ξένων γλωσσών και κολλεγίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Υπουργική Απόφαση 94538/ΙΑ 2013 1785 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 απόφασης με θέμα «Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201785

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Παράγραφος Θ3, (πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις) Τροποποιήσεις: - Ν.4547/2018, (ΦΕΚ 102/Α), αρ. 88, παρ. 1α, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, περ. 8 αντικατάσταση στοιχείου α’, συμπλήρωση στοιχείου στ’ και προσθήκη στοιχείου η’, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - Ν.4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α) αρ. 107, παρ. 6,7 και 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, περ. 8α (οικοδομική άδεια, προϋποθέσεις) - Ν.4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α), αρ. 82, παρ. 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 16 (προγράμματα σπουδών) - Ν. 4415/2016, (ΦΕΚ 159/Α), αρ. 36 παρ. 5.1, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012 περ. 5.γ (προϋποθέσεις) - Ν.4229/2014, (ΦΕΚ 8/Α), αρ. 11, παρ. 1, περ. 3, τροποποίηση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 11, παρ. 1, περ. 1, προσθήκη παρ. 21 στην παράγραφο Θ3 του Ν.4093/2012, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας) - Ν.4264/2014, (ΦΕΚ 118/Α), αρ. 48, παρ. 5. τροποποίηση –προσθήκη παράγραφος Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 3 (χρόνος υποβολής αιτήσεων) - Ν.4218/2013, (ΦΕΚ 268/Α), αρ. 6, παρ. 3, περ. 4, τροπ. παραγράφου Θ3, παρ. 17 Ν.4093/2012, (προϋποθέσεις - διακριτικός τίτλος) - Ν.4186/2013, (ΦΕΚ 193/Α), αρ. 33, παρ. 2, προσθήκη στοιχείου ζ, στην παρ. Θ3 περ. 8 του Ν.4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - Ν.4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α), αρ. 30, παρ . 1, συμπλήρωση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 30, παρ. 4α, τροπ. παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 4 περ. ζ., (προϋποθέσεις) , αρ. 30, παρ. 10, κατάργηση περ. 9 της παραγράφου Θ3 του Ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), αρ. 30, παρ.18α, προσθήκη παρ 19 στην παράγραφο Θ3 του Ν 4093/2012, (προϋποθέσεις, κατοχή περισσότερων αδειών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Υπουργική Απόφαση 10131/ΙΑ 2012 3057 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203057

      • Υπουργική Απόφαση 151668/ΙΑ 2012 3324 Β

       Περιγραφή Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203324

      • Νόμος 3696 2008 177 Α

       Περιγραφή Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100177

      • Νόμος 75 4310 2014 258 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων κολλεγίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100258

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Φυσικό Πρόσωπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας (Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Φυσικό Πρόσωπο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαχωρίζονται σε δύο φακέλους: ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται, από το αρμόδιο τμήμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.14715/ΓΓ4.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Φυσικό Πρόσωπο και χρέωση στο αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάθεση της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και ανάθεση της αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή του φακέλου με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβιβάζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος είναι αρμόδιος για τον σχετικό έλεγχο και την διενέργεια αυτοψίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, σε περιπτώσεις διαπίστωσης προβλημάτων, - σύνταξη θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης, - αποστολή της διατύπωσης γνώμης στο Υπ. Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 9 Διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μετά τον έλεγχο των κτιριολογικών προϋποθέσεων που διενήργησε.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από τη θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συντάσσεται σχετική απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε φυσικό πρόσωπο στην οποία προσαρτάται η διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

       Ναι Όχι


      • 11 Αρνητική διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από την αρνητική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνεται ο φορέας.

       Ναι Ναι


      • 12 Συνυπογραφή Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου και προωθείται για υπογραφή στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 13 Συνυπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου και προωθείται για υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Συνυπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου και προωθείται για υπογραφή στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 16 Προώθηση της απόφασης για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης η υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου και προωθείται στην Γραμματεία της Κυβέρνησης για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 17 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου - Κοινοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά και τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. πραγματοποιείται ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας. Παράλληλα, πραγματοποιείται κοινοποίηση και στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.