Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb2750c0-8cd7-49ef-8759-782c3a6dd393 698901 Approval for the establishment and operation of a college to a legal entity

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

18 έως 22 + (
2
)

Κόστος

3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας κολλεγίου και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ε.Ε.. O σκοπός τους αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο

Σημειώσεις

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δομούνται σε δύο υποφακέλους. Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
    • 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή αίτησης για την έγκριση ίδρυσης με όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου, με ημερομηνία έκδοσης που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση. Επίσης, όπου απαιτείται, πρέπει να έχουν εκδοθεί στην επωνυμία του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου να βρίσκεται σε χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε. και ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, να αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Το νομικό πρόσωπο να είναι φορολογικά ενήμερο. Ισχύει επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε νομικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Το νομικό πρόσωπο να είναι ασφαλιστικά ενήμερο.

       Όχι Όχι

      • 7 Πτωχευτικού δικαίου Για το νομικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης.

       Όχι Όχι

      • 8 Δικαστικές Για το νομικό πρόσωπο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.

       Ναι Ναι

      • 9 Διοικητικές Για το νομικό πρόσωπο ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου να μην έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού και δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία. Δεν απαιτείται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 11 Πτωχευτικού δικαίου Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης. Δεν απαιτείται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26). Δεν απαιτείται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 13 Εργασιακές Οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. Δεν απαιτείται για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για νομικά πρόσωπα των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio).

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση έγκρισης.

       Όχι Όχι

      • 15 Διοικητικές Συμφωνία με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

       Όχι Όχι

      • 16 Διοικητικές Συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) των προγραμμάτων σπουδών με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση.

       Όχι Όχι

      • 17 Κτιριακές Για το κτίριο που θα στεγάζεται το προς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου, απαιτείται οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική έγκριση 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8855

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χρηματικό παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

       Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου. Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 3 Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/apodeiktiko-asphalistikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 4 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 5 Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://services.businessportal.gr/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/ αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/ αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ.. Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού και ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού και ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης. Δεν απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ.. Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 9 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ.. Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4750

      • 10 Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ., για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για νομικά πρόσωπα των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio). Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7320

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση έγκρισης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση έγκρισης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 13 Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης ΕΟΠΠΕΠ Αίτηση

       Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης ΕΟΠΠΕΠ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 14 Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια). Άδεια δόμησης

       Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 15 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 16 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 17 Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies eparavolo eoppep

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 18 Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιστοποιητικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που τα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, με το οποίο να τεκμηριώνονται τα παραπάνω σημεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 19 Αναγνώριση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίησή του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του. Πιστοποιητικό

       Αναγνώριση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίησή του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 20 Πιστοποίηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο. Βεβαίωση

       Πιστοποίηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 21 Αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας του. Πιστοποιητικό

       Αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 22 Εγκεκριμένο από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πρώτο πτυχίο (BACHELOR) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Πρόγραμμα

       Εγκεκριμένο από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πρώτο πτυχίο (BACHELOR) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρονται η ονομασία της προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και στην αγγλική και η ελάχιστη διάρκεια σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 23 Πρόγραμμα Σπουδών Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μαθήματος, λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτεινόμενων μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά. Επίσης, περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ανά εξάμηνο σπουδών, καθώς και αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημάτων με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό. Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος και τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι τεκμηρίωσης, εγχειρίδια) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε μάθημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 24 Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση έλλειψης της ανωτέρω βεβαίωσης δήλωση του αλλοδαπού ιδρύματος περί μη υπάρξεως σχετικής βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 71 4849 2021 207 Α

       Περιγραφή Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης Προσθήκη Κεφ. ΛΗ’ στον ν. 4442/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100207

      • Νόμος 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 278, 279,280,282,283 και 284 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), φροντιστηρίων κέντρων ξένων γλωσσών και κολλεγίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 75 4310 2014 258 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων κολλεγίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100258

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Παράγραφος Θ3, (πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις) Τροποποιήσεις: - Ν.4547/2018, (ΦΕΚ 102/Α), αρ. 88, παρ. 1α, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, περ. 8 αντικατάσταση στοιχείου α’, συμπλήρωση στοιχείου στ’ και προσθήκη στοιχείου η’, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - Ν.4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α) αρ. 107, παρ. 6,7 και 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, περ. 8α (οικοδομική άδεια, προϋποθέσεις) - Ν.4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α), αρ. 82, παρ. 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 16 (προγράμματα σπουδών) - Ν. 4415/2016, (ΦΕΚ 159/Α), αρ. 36 παρ. 5.1, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012 περ. 5.γ (προϋποθέσεις) - Ν.4229/2014, (ΦΕΚ 8/Α), αρ. 11, παρ. 1, περ. 3, τροποποίηση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 11, παρ. 1, περ. 1, προσθήκη παρ. 21 στην παράγραφο Θ3 του Ν.4093/2012, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας) - Ν.4264/2014, (ΦΕΚ 118/Α), αρ. 48, παρ. 5. τροποποίηση –προσθήκη παράγραφος Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 3 (χρόνος υποβολής αιτήσεων) - Ν.4218/2013, (ΦΕΚ 268/Α), αρ. 6, παρ. 3, περ. 4, τροπ. παραγράφου Θ3, παρ. 17 Ν.4093/2012, (προϋποθέσεις - διακριτικός τίτλος) - Ν.4186/2013, (ΦΕΚ 193/Α), αρ. 33, παρ. 2, προσθήκη στοιχείου ζ, στην παρ. Θ3 περ. 8 του Ν.4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - Ν.4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α), αρ. 30, παρ . 1, συμπλήρωση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 30, παρ. 4α, τροπ. παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 4 περ. ζ., (προϋποθέσεις) , αρ. 30, παρ. 10, κατάργηση περ. 9 της παραγράφου Θ3 του Ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), αρ. 30, παρ.18α, προσθήκη παρ 19 στην παράγραφο Θ3 του Ν 4093/2012, (προϋποθέσεις, κατοχή περισσότερων αδειών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14715/ΓΓ4 2022 609 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200609

      • Υπουργική Απόφαση 10131/ΙΑ 2012 3057 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203057

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Υπουργική Απόφαση 94538/ΙΑ 2013 1785 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 απόφασης με θέμα «Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201785

      • Υπουργική Απόφαση 151668/ΙΑ 2012 3324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203324

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας (Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαχωρίζονται σε δύο φακέλους: ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο και χρέωση στο αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάθεση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και ανάθεση της αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (π.χ ασυμβίβαστες ιδιότητες Νομικών Προσώπων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, κλπ). Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή του φακέλου με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβιβάζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά στον ΕΟΠΠΕΠ ο οποίος είναι αρμόδιος για τον σχετικό έλεγχο και την διενέργεια αυτοψίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου από τον ΕΟΠΠΕΠ, - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, σε περιπτώσεις διαπίστωσης προβλημάτων, - σύνταξη θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης, - αποστολή της γνωμοδότησης στο Υπ. Παιδείας

       Ναι Όχι


      • 9 Διατύπωση γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μετά τον έλεγχο των κτιριολογικών προϋποθέσεων που διενήργησε.

       Όχι Όχι


      • 10 Αρνητική διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από την αρνητική διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνεται ο φορέας.

       Ναι Ναι


      • 11 Απόφαση χορήγησης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από τη θετική διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, συντάσσεται σχετική απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο στην οποία προσαρτάται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

       Ναι Όχι


      • 12 Συνυπογραφή Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου και προωθείται για υπογραφή στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 13 Προώθηση απόφασης για δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης η υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου και προωθείται στην Γραμματεία της Κυβέρνησης για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου - Κοινοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ πραγματοποιείται ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας. Παράλληλα, πραγματοποιείται κοινοποίηση και στον ΕΟΠΠΕΠ.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.