Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46d5f520-98ff-4e48-900e-629bf5a85e54 225649

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 10 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών Δημοσίου , όσων εκπονούν εκτιμήσεις με σκοπό την προστασία της δημόσιας περιουσίας και το δημόσιο συμφέρον. Με το εν λόγω Μητρώο επιτυγχάνεται η δημοσιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων των πιστοποιημένων εκτιμητών του ν. 4152/2013.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατ εξαίρεση, κατά το χρονικό διάστημα που το πληροφοριακό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας, οι αιτήσεις εγγραφής διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: registry.surveyors@mnec.gr και registry.surveyors@minfin.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, το φυσικό πρόσωπο συνδέεται με κωδικούς taxisnet στην πλατφόρμα, συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπος συνδέεται με τους κωδικούς taxinet του νομικού προσώπου, συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω του ανωτέρου σχετικού συνδέσμου πατώντας στο πεδίο "Είσοδος Μελών". Σε έκτακτη περίπτωση που η υποβολή της αίτησης εγγραφής γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απαιτείται ψηφιακή υπογραφή ή με Υπ. Δήλωση (gov.gr) που θα βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής και την ακρίβεια αυτής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Προκειμένου περί νομικών προσώπων: Οι υπεύθυνοι εκτιμήσεων που ορίζονται από τα νομικά πρόσωπα και οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, θα πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμένα μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Φορολογική ενημερότητα του φυσικού / νομικού προσώπου από την ημεδαπή φορολογική αρχή Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα του φυσικού / νομικού προσώπου από την ημεδαπή φορολογική αρχή

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Η φορολογική ενημερότητα πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με ευθύνη του φυσικού / νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 2 Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, εναλλακτικά: Α. Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, αποδεικτικό ατομικού λογαριασμού ασφάλισης (ένσημα). Β. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Γ. Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και παράλληλα ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, αποδεικτικό ατομικού λογαριασμού ασφάλισης και, επιπλέον, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, εναλλακτικά: Α. Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, αποδεικτικό ατομικού λογαριασμού ασφάλισης (ένσημα). Β. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Γ. Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και παράλληλα ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, αποδεικτικό ατομικού λογαριασμού ασφάλισης και, επιπλέον, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Η ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με ευθύνη του φυσικού / νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 3 Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση με την οποία το φυσικό πρόσωπο ενδεικτικά δηλώνει: την πληρότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών, ότι παρέχει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, τα εκτιμητικά πρότυπα κ.α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση με την οποία το φυσικό πρόσωπο ενδεικτικά δηλώνει: την πληρότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών, ότι παρέχει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, τα εκτιμητικά πρότυπα κ.α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Προκειμένου για νομικό πρόσωπο υποβάλλεται μία (1) υπ. δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σχετικά με την πληρότητα των δικαιολογητικών και μία (1) υπ. δήλωση από τον/τους πιστοποιημένους εκτιμητές (οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εκτιμήσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου) σχετικά την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση για το ακριβές κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να ανατρέξουν στο άρθρο 29 του ν. 4778/2021.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό εναλλακτικά ως εξής: Α. Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, από το Ε.ΣΥ.Δ. ή από σύστημα διαπίστευσης - μέλος της EA-MLA, μέσω διαδικασίας εξετάσεων, συνοδευόμενο από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Β. Πιστοποιητικό από επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή από εκτιμητικό οργανισμό που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, συνοδευόμενο από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γ. Πιστοποιητικό από επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή από εκτιμητικό οργανισμό που πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εκτιμητικών Οργανισμών (The European Group of Valuers` Associations - TEGoVA) για χορήγηση της επαγγελματικής αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV), συνοδευόμενο από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δ. Πιστοποιητικό νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εναλλακτικά ως εξής: Α. Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, από το Ε.ΣΥ.Δ. ή από σύστημα διαπίστευσης - μέλος της EA-MLA, μέσω διαδικασίας εξετάσεων, συνοδευόμενο από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Β. Πιστοποιητικό από επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή από εκτιμητικό οργανισμό που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, συνοδευόμενο από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γ. Πιστοποιητικό από επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή από εκτιμητικό οργανισμό που πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εκτιμητικών Οργανισμών (The European Group of Valuers` Associations - TEGoVA) για χορήγηση της επαγγελματικής αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV), συνοδευόμενο από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δ. Πιστοποιητικό νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από ετήσια κάρτα επιτήρησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) του ν. 3328/2005 (Α 80), ή από την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α` 78). Η κάρτα επιτήρησης πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική αρχή μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8619

      • 5 Αποδεικτικά έγγραφα εκτιμητικής εμπειρίας. Εναλλακτικά: Α. Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη - πιστοποιημένου εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών, με αιτιολογία την εκπόνηση εκτιμήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή, συνοδευόμενη από σχετική σύμβαση εργασίας σε ισχύ, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. Β. Δελτία παροχής υπηρεσιών, με αιτιολογία την εκπόνηση δέκα (10) τουλάχιστον εκτιμήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή, κατανεμημένες ομοιόμορφα, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. Γ. Δέκα (10) τουλάχιστον εκτιμήσεις του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο, κατανεμημένες ομοιόμορφα, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά έγγραφα εκτιμητικής εμπειρίας. Εναλλακτικά: Α. Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη - πιστοποιημένου εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών, με αιτιολογία την εκπόνηση εκτιμήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή, συνοδευόμενη από σχετική σύμβαση εργασίας σε ισχύ, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. Β. Δελτία παροχής υπηρεσιών, με αιτιολογία την εκπόνηση δέκα (10) τουλάχιστον εκτιμήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή, κατανεμημένες ομοιόμορφα, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. Γ. Δέκα (10) τουλάχιστον εκτιμήσεις του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο, κατανεμημένες ομοιόμορφα, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 6 Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να ανανεώνεται και να επανυποβάλλεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφερομένου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: ότι δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποινές, ότι δεν υπάγεται στο άρθρο περί απασχόλησης δημοσίου υπαλλήλου, ότι δεν υπάγεται στο άρθρο περί απασχόλησης συνταξιούχου κ.ά. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να ανανεώνεται και να επανυποβάλλεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφερομένου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: ότι δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποινές, ότι δεν υπάγεται στο άρθρο περί απασχόλησης δημοσίου υπαλλήλου, ότι δεν υπάγεται στο άρθρο περί απασχόλησης συνταξιούχου κ.ά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για το ακριβές κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο άρθρο 29 του ν. 4778/2021.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι υφίσταται σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του νομικού προσώπου και των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, στους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών. Εναλλακτικά: Α. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Β. Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Γ. Συμφωνητικά Δ. Ιδρυτικά ή άλλα έγγραφα. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι υφίσταται σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του νομικού προσώπου και των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, στους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών. Εναλλακτικά: Α. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Β. Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Γ. Συμφωνητικά Δ. Ιδρυτικά ή άλλα έγγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα αποδεικτικά έγγραφα εργασίας πρέπει να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8181

      • 8 Επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου του νομικού προσώπου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι στον σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου του νομικού προσώπου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι στον σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 9 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το Πρωτοδικείο εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το Πρωτοδικείο εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πτωχευτικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 10 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://services.businessportal.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 11 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 29 4778 2021 26 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Τροποποίηση της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100026

      • Νόμος Άρθρο πρώτο, υποπαρ. Β2 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με το επάγγελμα του εκτιμητή (τροποποιήσεις των ν. 4223/2013 & 4152/2013).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Νόμος 38 4223 2013 287 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και πιστοποιημένους εκτιμητές (τροποποιήσεις της Παραγράφου Γ' του ν.4152/2013).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100287

      • Νόμος 73 4170 2013 163 Α

       Περιγραφή Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4152/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100163

      • Νόμος ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄ 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Προεδρικό Διάταγμα 34 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 34 περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων όπως αυτές κατανέμονται στα Τμήματα που τη διαρθρώνουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Υπουργική Απόφαση 0000503 2017

       Περιγραφή Αφορά την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014, σχετικά με την "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα".

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΕΧΗ-ΙΜΤ?inline=true

       ΑΔΑ ΩΖΕΧΗ-ΙΜΤ

      • Υπουργική Απόφαση 19928292 2013 1147 Β

       Περιγραφή Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών Αρ.Πραξης:19928/292

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16280 ΕΞ 2023 2023 2368 Β

       Περιγραφή Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202368

      • 1 Σύνδεση και ταυτοποίηση χρήστη μέσω κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση ταυτοποίησης ως μέλος του μητρώου ο χρήστης οδηγείται στην προσωπική του καρτέλα. Διαφορετικά η πλατφόρμα τον οδηγεί στο αίτημα εγγραφής νέου μέλους.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης έγγραφης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής λαμβάνει αυτόματα αριθμό αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τυπικών και ουσιαστικών προσόντων από 1ο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια το προωθεί μέσω της πλατφόρμας σε 2ο εισηγητή

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος τυπικών και ουσιαστικών προσόντων από 2ο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση στο προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο υπάλληλος προωθεί το αίτημα προς τον προϊστάμενο του τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση Τμήματος προς τη Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο προϊστάμενος του Τμήματος εισηγείται προς το Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση αιτήματος εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης εγκρίνει το αίτημα εγγραφής και το προωθεί προς τον υπεύθυνο ανάρτησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη αιτήματος εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα απορρίπτεται και καταγράφονται οι λόγοι της απόρριψής στο ηλεκτρονικό αίτημα.

       Ναι Όχι


      • 9 Εγγραφή και ανάρτηση στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος ανάρτησης δημιουργεί την καρτέλα του νέου μέλους του μητρώου και καταχωρεί όλα τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 10 Αρχειοθέτηση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της εγγραφής/ανάρτησης του νέου μέλους, η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στη καρτέλα του μέλους.

       Σημειώσεις Η υπηρεσία ενημερώνει τηλεφωνικά τον αιτούντα και στις δύο περιπτώσεις (έγκρισης, απόρριψης).

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.